Sold the garden outside the walls of the city

Date: 
December 29, 1693

Leeuwenhoek sold his garden outside the walls of the city to Arij van Leeuwen for 700 guilders. Leeuwenhoek had purchased the garden, along the Geldelose pad to the south of the Buitenwatersloot, on June 25, 1664, and added a piece to it on September 7, 1690.

He mentioned this garden in several letters.

He sold the garden a month before his second wife died and three weeks after he rented the St. Agnieten Toorn. Perhaps she had been the more active gardener and he was looking for a quiet place to work away from home.

Document: 

Collected Letters 3, p 213 n

Waarbrief 5H-377v (my emphasis)

Wij Engelbregt Mns (Maartens) Graswinckel ende Mr Antonij Weveringh Schepenen in Delft oircondden dat Antonij van Leeuwenhoek aan Arij van Leeuwen vercost ende voor ons in vollen eijgendomme opgedraagen heeft een tuijn met twee tuijnhuisjens daarinne, gelegen int Geldelose padt buijten de Waterslootsepoort deser stadt belent ten oosten d'hr outschepen Mr Franco van Bleiswijk end ten westen Capn Corn. van drr Houve, streckende van het voorn. Geldelose padt tot aan het ander padt, voorts in aller manieren als den voors. tuin beheint, betimmert, bepoot, beplant ende bepaelt staet ende met sodanige eijgendom en gemeenschap van heiningen als deseselve is hebbende ende wijders met sodanige lijdende en dominerende servituijten als 't voors. vercoste heeft ende subject soude moogen sijn volgens de oude brieven ende bescheijden daarvan sijnde, de jongste in datis den 25 Junij 1664 en den 7 Septemb. 1690, daer nae den cooper hem sal moeten Reguleren, sijnde dit vercoste vrij ende onbelast, niet daerop staende als den hr sijn Regt, beloovende hij vercooper dit vercoste te vrijen ende waaren dat hetselve geduirende sijne pississie (=possessie) niet en is belast nogte beswaert daar ondr verbindende sijn persoon ende goederen geen uijtgesondert ende bekende van de voors. cope ende opdragte voldaen ende betaelt te sijn met de some van seven hondert gl. bij hem gereet in eendr somme teffens ontfangen.

Alles etx. gedaen den 29 decemb. 1693.

Sources