Made will in which he and wife Barbara named each other universal heirs

Date: 
October 23, 1662

Made will in which he and wife Barbara named each other universal heirs. Frans Boogert notary

Document: 

ONA Delft inv. 2013, fol. 113

Not. Frans Bogert, Delft 23-10-1662

In den Name des Heeren Amen. Op den drijentwintigsten October in den Jare naer geboorte onses heeren ende salichmaecker Jesu Christi duijsent ses hondert twee en sestigh  compareerde voor mij Frans Bogert Nots. publij. bij den hove van Hollant geadmitteert binnen Delft residerende mitsgaders vor den onderges. getuigen d'eersame Antonij Leeuwenhoec, Camerbewaerder van de heere Schepenen deser stad end d'eerbaere Barbara de Meij, egteman ende vrouw mij Notario bekent, clouc ende gesont van lichamen, gaende ende staende, haer verstant, redenen ende memorie seer wel hebbende ende gebruijckende soo ons opentlijc scheen ende bleecq ende men niet anders en conde bemercken, te kennen gevende sij comparanten de sekerheijt van de dood ende de onsekerheijt van de uijre derseler ende niet gaerne van dese werelt soude willen scheijden sonder alvooren te heben gedisponeert van hare tijdelijcke goederen haer bij Godt almagtigh alrede verleent off nogh te erlenen, doende alle 't selve uit oorbedahten rade sonder inductie off misleijdinge van ijmant ende alvooren bevolen hebbende hare siele inde grondeloose barmhartigheijt Godes en hare doode lichamenen de Christelijcke begravinge der aerden, quamen alsoo ter voorgevene dispositie, verklaede sij testateuren te recoceren, casseren, doot ende te niet te doen alle voorgaende testamenten, codicillen off eenige andere makingen, niet willende dat eenige derselver het minste effect sllen sorteren, maer gehouden worden voor nul, cragteloos ende van onwaerden als off deselve noijt verleden off gepasseert waren, ende van nieus disponerende verklaerden sij testateuren d'een d'ander de eerststervende de langstlevende te hebben genomineert endegeinstitueert, sulx sij nomineren ende institueren bij desen tot sijne off hare eenige end universele erffgenam ende dat in alle de goederen, roerende ende onroerende, actien ende crediten, gene uijtgesondert, die de eerststervende van hen Testateuren metter dood ruijmen ende naerlaten asl mits dat de langstlevende gehouden ende verplight blijft het kint bij henluijden alrede geprocreert off die sij naer desen nogh soude mogen comen te procreeren, te onderhouden in eten, drancken, cleeder ende reden, deselve ter schole te houden ende een ambagt off andere exercitie te laten leeren, daertoe de langstlevende oordelen de selve bequaam te sijn ende gecomen sijnde ter mondigen dage off huwelijcken state deselve eerlijck uijt te setten ende boven dien aen hen allen uijtte keren de some van seshondert gl. eens, institueerende het voors. kint off nogh te procreeren kind off kinderen inde voors. soma van seshondert gl. in plaetse van haer legitime portie hen in goederen van de eerststervende competerende ende ingevalle de voors. kind off kinderen ongehuwelijkt oft ongetesteert quame te overlijden dat alsdan in sulcken cas off dat de eerststervende quame te overlijden sonder kinderen, de langslevende gehouden sal sijn aen de vrinden ende Erffgenamen ab intestato uijt te reijken d some van riehondert gl. eens sonder meer, sonder dat de langstlevende sal mogen worden gemolesteert omme te leveren eenige staat off inventaris als de consectie vandien verbiedende bij desen op peijne van te werden gepriveert van alle regt ende voordeel henluijden in desen gemaect.

Voorts sij Testateuren de langstlevende van hen gestelt ende gecommitteert tot voogt off voogdesse over hen na te laten minderjarige kint off kinderen met expresse seclusie van de heeren weesmeesteren deser stad off daer haer Testateuren sterfthuijs mogte comen te vallen, als mede alle andere vrinden ende bloedverwanten die de voogdijschap soude comen pretendeeren hen te competeren als de langstlevende all 't selve volcomentlijck toevertrouwende bij desen.

Alle 't gene voors. is bij mij Nots. hen Testateuren de(u)ijdelijck voorgelesen ende den sin van dien bij hen wel verstaen sijnde, seijden ende verleenden alle 't selve begerende dat alle 't selve naer haer luijden doot voortganck hebben ende effect sorteren sal niettegenstaende eenige solemniteijten in desen gerequireert niet geobserveert mogte bevonden werden, versoeckende hier uijt acte in forma verleden innen Delft ter presentie van Jacobus van Berlicum ende Eduardus darius beijde mijne Notario clercquen als getuigen van gelooveten desen neffens mi notario gerequireert ten dage, maend ende Jare voors.

Sources