Inherited property on Oosteinde from first wife Barbara de Meij's family

Date: 
May 11, 1655

The notary document dated May 11, 1655, involves the division of property (scheiding), of D0028 now Oosteinde 248, called Groene Velt (Green Field).

The blue on the top corner is a gracht/canal, now covered and planted with trees, the Nieuwe Langedijk. The other blue is a gracht that is still there, running along Oosteinde. The wider part of the property fronts on Donkerstraat.

The document is signed by the notary and his clerk, Albertus Oosterwijck. It is also signed by Maria de Meij and her brother-in-law Antonij Leeuwenhoeck, who signed for his new wife, Barbera. Maria, being unmarried, signed it for herself. By May 1655, she had been Leeuwenhoek's siser-in-law for less than a year.

Maria and Barbara's father, Elias de Meij, was buried in 1646. Nine years later, the daughters divided the inheritance into two parts, a house on the Oosteinde and an adjacent property that fronted around the corner on Donkerstraat. It involved a smaller house as well as four small houses, presumably rental properties. The sisters drew lots, and Barbara got the house on the Oosteinde and Maria got the rent-producing properties on the Donkerstraat.

According to the notary document below, Maria also got a house on the south side of the Gaasthuislaan and a house on the north side of the Nieuwe Langedijk with two small houses and property on the north side of the Donkersteeg.

After Elias died, did his widow and perhaps his daughters Maria and Barbara try to keep the shop running? Perhaps by 1655, they were happy to have young Antony return from Amsterdam, marry Barbara, and set up shop on the Hippolytusbuurt using Elias' stock of fabrics to open his new store. That's quite some dowry!


 
Document: 

The record of the property transaction:

ORA Delft inv. 281-283, fol. 407v1

The notary document with the details

ONA Delft inv. 2113F, fol. 252

Johannes Ranck, notary

Op huijden den XIe Meij XVIC vijffenvijfftich compareerde voor mij Johannes Ranck openbaar notaris bij den hove van hollandt geadmittert binnen der stad Delft resideerende, in presentie van de ondergeschreven getuigen, Sr Anthonij Leeuwnhouck als getrout hebbende Barbera de Meij ter eenre, ende Maria de Meij, meerderjarig ongehoude persoon, beijde kinderen ende erfgenamen van za. Elias de Meij in sijn leven gewoont hebbende innen dese voors. stad. Dewelcken verclaerden metten anderen ij lootinge gescheijden en gegrontcavel te heben de nagelaeten goedren van de voors. haeren vaeder in deser vouge, te weten (in regarde van de onroerende goederen) dat de voors. Leeuwenhouck nomina uxoris is te beurt gevallen het huijs ende erve genaemt het Groene Velt staende ende gelegen aen de oostsijde van 't Oosteijnde, waer tegen haer Maria de Meij is toegevallen ende aengewesen eerst 't huijs ende erve staende ende gelegen aen de suijtzijde van de Gasthuijslaen en noch een huijs ende erve staende en gelegen aen de noortzijde van de Langendijk met nogh twee kleijne huisjgens ende erven staende en gelegen aen de noortzijde van ...steech, alle te samen respective sodanige belenden, gerechticheden en servituijten als de oude brieven daervan sijn mede brengende waer toe in dese werd gerefereert.

Beloovende sij compten den een den anderen 't volcomen effect van desen te sullen laeten genieten als houden haer met de voors. lootinge ende cavelinge ten vollen vergenoecht en gecontenteert. Dit alles onder verant van haere persoonen ende goederen sujest alle recht ende rechteren en speciael den hove van hollandt. Versouckende hiervan op mij Nots. gemaeckt ende gelevert te werden een off meer actens in forma aldus verleden en gepasseert binnen desen stad Delft ten comptoire mijner Nots. in presentie van Sr. van dr Brugge en Albertus Oosterwijck (beijde) nots. clercqen als getuijgen ten dese versogt ten dage voorsz.

On today the 11th May 1655 appeared before me Johannes Ranch public notary admitted by the court of Holland and residing in the city Deflt, in the presence of the undersigned witnesses, Sr Anthonij Leeuwnhouck as having married Barbera de Meij on the one side, and Maria de Meij, adult unmarried person, both children and heirs of the late Elias de Meij in his live having lived in the forenamed city who declare with other they drew lots and separated the legitimate parcel of the goods inherited from the forenamed father in this [vouge - ticket?], to know (in regard to the real estate) that to the forenamed Leeuwenhouck in the name of his wife has fallen the house and property named the Groene Velt standing and lying on the east side of the Oosteinde, where on her side Maria de Meij is bequeathed and [aengewesen] first the house and property standing and lying on the south side of the Gasthuijslaen and also a house and property standing and lying on the north side of the Langendijk with again two small houses and properties standing and lying on the north side of ____steeg, all ...

Sources