grandfather Thonis Phillips Leeuwenhoek (-1643) loaned 500 gulden to Jan Thomas van der Wilt

Date: 
July 3, 1629

Leeuwenhoek's grandfather Thonis Philips loaned 500 gulden to Jan Thomas van der Wilt, a baker and shopkeeper in the village of Soetemeer (now the city of Zoetemeer). Half was to be repaid on July 1, 1632, and the other half on July 1, 1633.

It is not clear whether Jan Thomas is related to Thomas and his son Willem or to Leeuwenhoek's neighbor Pieter van der Wilt.

Document: 

ONA inv. 1793, A.Rijshouck, notary

Compareerde voor mij ondergeteijkende Notaris publicq binnen dese stadt Delft residerende ende den ondergeschreven getuijgen Jan Thomsaz van der Wilt, backer en winckelijer in de dorpe van Soetermeer. Ende bekende wel en deuchdelicken schuldich te wesen aen Anthonis Fillipsz mandemacr de some van vijff hondert Gulden tot XV strs den gulden, spruijtende uit saecke van deuchdelicken geleverde penningen die hij compt. bij desen bekent tot zijnen wille en dancke ten volen ontfangen te hebben de leste penn. metten eersten, welck voors. somme van vijffhondert g. hij compt. mits desen belooft wederomme te restitueren en te betalen aen de voorschr. Anthonis Phillipsz ofte aen den houder deser (...) in deser voegen en maniern als te weten den eersten Julij anno XVIC twee en dertich de eene helfte wesende tweehondert vijftich gulden en den 1e Julij anno XVIC drije en dertich de wederhelfte wesende de gelijcke tweehondert vijftich gulden ende dit alle jaers metten intres verbonden tegen s den penning sestijen int jaer, te reekenen van den 1e Julij anno XVIC negen en twintich. Etc.

Aldus gedaen en gepasseert ten comptoire mijns Notaris staend aen de groote marckt binnen deselve stadt Delft ter presentie en overstaen van Abraham van Millingen, mijne clercq, en Leendert Jansz Vennecool, Chirurgijn aen de marckt voorschr. als getuijgen met mij Notaris hiertoe versocht opten drij Julij anno XVIC negen en twintich.