daughter Maria's estate distributed to her heirs

Date: 
September 15, 1746

This notary act documents the distribution (scheiding) of daughter Maria's estate to her heirs. Joris Geesteranus notary.

The total value of the estate's distributed assets: 79,444 gulden 13 stuivers

When she died, Maria was one of the richest people in Delft.

Document: 

ONA Delft inv. 2792, fol. 52

Staat ende massa van alle sodanige effecten ende goederen (etc.)

De erfgenamen van Anthonij van Leeuwenhoeck waren:

Jufrouw Margaretha Cornelia Hobus, dr. v. Catharina van Leeuwen, voor de helft

Philippus du Molijn, zn. v. Anthonij du Molijn, voor 1/4 part

De kinderen van Jan Haaxman, zn. v. Maria du Molijn, voor een 1/4 part

De erfgenamen van Maria van Leeuwenhoek waren:

Margaretha Cornelia du Molijn, vor de helft

De kinderen van Jan Haaxman, zn. van Maria du Molijn, voor de helft

In de boedel bevond zich het huis aan de Hippolijtusbuurt dat door Dirk Haaxman op eigen verzoek werd toebedeeld:

Een Huijs ende Erve staande ende gelegen aan de westzijde van de Hypolitusbuurt binnen de stad Delft, belend ten zuijden Dirk van der Hagen end ten noorden Hendrik de Meester, welk voorn. Huijs ende Erve nadat hetselve op den 23e Augustus 1745 publijcq was geveijld en den 25e daaraan volgende Publicq herveijld, is hetselve ten versoecke van Dirk Haaxman opgehouden op de somma van Twwe Duijsnd vijff honderd Guldens, omme voor deselve somma hem bij scheijding te worden toebedeelt, dus alhier tot begrootingh van denzelve staat

f 2500,-

Ende nog voor eenige losse meubelen de somma van

f     50,-

                                                                                                                                    -----------

 f 2550,-

Sources