Arnold Ramp appointed tax collector for livestock sales

Date: 
July 30, 1694

In Delft, a tax was paid for buying and selling of horses, oxen, cows, calves, sheep, and pigs. The city appointed someone to monitor the sales and collect the taxes. That person would pay the city a fee and then keep whatever taxes he collected.

In 1694, they appointed Arnold Ramp to be the farmer for the sale of livestock (pagter van impost van het Bestiael) in the city as well as in the countryside. B. v. Dussen administered the oath of office to Ramp.

Document: 

Kamerboek 49

De Heeren Burgemren en Regeerders der stad Delft stellen en committeren bij dese Arnoldus Ramp omme de pagter van impost van het Bestiael, indertijd so over dese stad alsmede van het platteland daer onder resorterende, als ordinaris en gesworen peijlder te dienen en dat op een redelijk salaris tot last van de pagter van voorn. imposte van het bestiael. Des sal hij Arnoldus Ramp gehouden sijn met solenanten eede te verclaren dat hij in en omtrent deselve functie sig in alle voorvallen neutrael en in alle getrouwigheit sal comen te gedragen soo en in voegen als een goet en getrouw pijlder schuldig is en behoort te doen.

Gedaen bij alle de Hrn den 30 Julij 1694.

Onder stont: Arnoldus Ramp heeft ter Camer van Hrn Burgermren en Regeerdrs den eedt als peilder afgelgt Mij present B. v. Dussen

Sources