wife Barbara de Meij revoked her pre-marital will

Date: 
February 2, 1655
Document: 

Adriaen van der Block, notary ONA inv. 1753

In the margin of the October 1653 will:

Op huijden den tweeden februarij XVIc vijff ende vijftich compareerden voor mijn Nots. ende d'ondergeschr., Maria de Meij ende Barbara de Meij in den test. genoent, dewelcke verclaerden te revoceren, casseren ende annuleren de testamente bij hen voor mijn Nots ende seeckere getuijgen verleden als hijer in de text houdende deselve voor nul, cragteloos en van onwaerde alsoff die niet gemaect ofte gepasseert hadde geweest latende haer goederen (....) nae de coustume van Landen, aldus gedaen en verleden te comptoire mijns Nots. ter presentie van Daniel Bogaert mijn clercq en Jan Cornsz Boot als getuijgen.

Marija de Meij
Barbara de Meij
Jan Cornelisz Boot
Daniel Bogaert
A. van Block

Sources