Received assistant wine gauger for emergencies

Date: 
February 8, 1683

Johannes Mommael was appointed to be the emergency assistance (noodhulp) for the city's two wine gaugers (brandewijnroeijers or peijlders), Leeuwenhoek and Pieter Pollinchoven.

Document: 

Kamerboek 8-2-1683  Arch Delft Nr. 1, inv.nr. 49, fol. 53 (this citation is not correct; is it Kamerboek 13?)

Aan de edele Agtbare Heeren van de Weth der stad Delft geeft met behorlijk respect te kennen Johannes Mommael, noodhulp van Anthonij Leeuwenhoek en Pieter Pollinchoven beijde ordinaris Brandewijnroeijers en Peijlders binnen de voorsz. Stad en den resorte van dien hoe dat deselve Brandewijnroeijers en peijlders genegen sijn (onder 't welnemen van U Ed. Agtb.) in faveur van hem Supplt. van 't voorsz. Brandewijnroeijen en peijlen vrijwiligh te disteren mits hij Supplt. gehouden sal wesen gelijk hij presenteert bij desen aan haar luijden beijde uijt te reijken een geregt derde part van 't gunt hij daarmede sal komen te verdeinen.

Ende alsoo hij Supplt. de Brandewijnen soo binnen dese stad als de jurisdictie van dien in sijn voorsz. qualileijt diversche malen heeft geroeijt en gepeijlt en van desselfs bequaamheijt tot de voorsz. funcrie vermeijnt genoegsame preuve te hebben gegeven soo keert hij Supplt. hem tot U Ed. Agtb. reverentelijk versoekende bij desen, dat deselve gelieven hem Supplt. in plaats en in manieren voorsz. tot ordinaris Roeijer en peijlder van de Brandewijnen te avonceren en hem daarvan te verlenen acte in communi forma. 'T welck doende ... [etc.]

In margine stont voor apostille de Heeren van de Weth hebben den supplt. 't versoek in desen gedaan geaccordeert.

Gedaan den 8e februarij 1683 en was geteijkent B. v. Dussen.

Waarop goetgevonden is aan den voorn. Mommael te verleenen de navolgende acte.

De Heeren van de Weth der stad Delft stellen mits desen Johannes Mommaal in plaatse van Anthonij Leeuwenhoek ende Pieter Pollinchoven die vrijwillig afstant gedaan hebben tot ordinaris Roeijer en Peijlder van de Brandewijnen binnen dese stad en den resorte van dien waartoe hij den behoorlijken eed ten aanvang van sijn dienst als noodhulp van de ords wijn en Brandewijnroeijers gedaan heeft mits hem regulerende naar de instructie daar van sijnde gedaan ondert zegel der voorsz. stad huijden den 8en februarij 1683.

Sources