great-aunt Aaltge Sebastians van den Berch's estate divided

Date: 
July 13, 1649

great-aunt Aaltge Sebastians van den Berch's estate divided; executors: Jan Jacobs van den Berch, Pieter Maurits Douchy and Arent Hofmeester, husbands of Aeltge's three nieces Margriete Jacobs, Catharina Jacobs, Martigen Pieters

Document: 

Alg. R.-A., den Haag. Delft, Not. Gerrit van der Wel inv. 1921, no 20

WKD inv. 3648

Inventaris en staat met scheiding van de boedel van Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, erflater van de kinderen van Philps Tonisz. Leeuwenhoek en Grietgen Jacobsdr. van den Berch, 1649

Inventory and division of the estate of Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, testator of the children of Philps Tonisz. Leeuwenhoek and Grietgen Jacobsdr. van den Berch

Inventaris mitsgaders Staet, Scheijdinge ende verdelinge van den Boedel ende alle goederen naergelaten bij za. Jouffr. Aeltgen Sebastiaensd van den Berch bejaerde dochter overleden binnen desen stad Delft aen den oostsijde van de Corenmart, opten XXVIIIen April XVIC negenenveertich, sulcx sij alle deselve meter doot ontruijmt ende nagelaeten heeft ten behouve van de hiernaergenoemde haere haere za. Broeders ende Susters kinderen, kintskinderen respective, volgens Doen maecken bij Johan Jacobsz van den Berch haer neeff, Pieter Maurice Douchij ende Arent Hoffmeester haere aengehoude neven, als bij haer Testamenteurs ende Excecuteurs van haere testamente ende uijterste wille

Een Testamentaire dispsitie

Somma van den onsuijvere Massa van ale de perthijden hier voren opten Inventaris ende Staet uijtgertrocken etc.

Lasten van den voors. boedel

Deselve getrocken van de voors. staende onsuijvere Massa van Sevenentachtich Duijsent sesse hondert Sesenvijftich gulden thijen stijvers, blijft de suijvere Massa Drijeentdertich Duijsent Tweehondert Eenen veertich gulden nege stuijvers, Dus LXXXIII en IIC gl IX Stvers

Om te verdelen sijn onder de geinsitueerde Erfgenamen van de voorn. Jouffr Aelgin Sebastiaens van den Burch bestaende in sestien hoofden als te weten:

Elck van henne Broeders ende Susters kinderen voor een hooft. Ende in plaetse van haere Broeders ende susters kinderen die voor haer Broeder overleden sijn derselver wettige descendent off descendanten, elcke staecke mede voor eene hant, bij representatie.

Gedragende elcx sestiende part Vijff Duijsent Twee hondert twee guldens twaelf Stuijvers,

                                                               Dus CV en IIC II gulden XII Stvers

Ter voldoeninge van dien elcx van deselve erfgenamen wort aengewesen toegevoucht te weeten

Eerst etc.

De kinderen van Margaretha van den Berch, een dochter van za. Jacob Sebastiaens van den Berch voor henne sestiende paert daer van aen deselve Margaretha van den Berch haer leven geduijrende, die renten, Intresten ende vruchten mede worden uijtgekeert.

Wort aengewesen en toegevought
de obligatie houdende sestijen hondert gulden Capitael ten laste van 't Gemeenlant van Hollant ende Westvrieslant, ten comptoire van den heer Ontfanger Mr Nicolaes Boogaert in dato den XXIIIen Junij XVIC Twweenveertich, lopende op Intereste ten penning twintich, Dus XVIC guld.

Metten verlopen van dien van 24e Junij totten 28en april 1649 bedragende LXVII gl. V st V penn.

Noch een obligatie mede tot laste van 't gemeenlant van Holant ende Westvrieslant ten comptoire van d'heer Ontfanger Mr Nicolaes Boogaert, houdende Achthondert gulden mede lopende op Intereste ten penning twintich int jaer volgens obligatie in dato den XXIIIen Junij 1642, Dus VIIIC gl.

Metten verlopen vandien , sedert den 20 junij 1648 totten 28en april 1649 tot XXXIII gl. VI sT.

De tweehondert sesenveertich gulden twee stuivers die bedragen het silverwerck, gout, potgelt, mitsgaders een imboel ende huijsraet, haer voor haren sestiende paert bij de perticulieren caveling te beurt gevallen, dus                        IIC XLVI gl. en II St.

Ende noch te ontfangen van de Testamenteurs ende de Excecuteurs, te ontfangen in gelt Twee Duijsent Vijer hondert Vijffenvijftich gulden achtijen stuivers, Dus IIen IIIIC LV gul. XVIII Stvers

Soma Ven IIC LV gl. XVIII Stvers

Aldus geinventariseert ende beschreven ten versoecke van den voorn. Johan Jacobsz van den Berch, wonende binnen dese stad Delft, Pieter Maurice Douchy wonende te Amsterdam ende Arent Hoffmeester mede wonende binnen dese stadt, als Testatementeurs ende Excecuteurs van de testamente van de voorn. Jouffr Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, bij mijn Gerrit van der Wal, notaris publicq, residerende binnen de stad Delft voor soo veel aengaet alle het 't silverwerck, gout 9dat ten overstaen van mijn Notaris soo als vooren wort geseijt is gepriseert0 als mede alle de obligatien ende actien van den voors. boedl ende door mijn clerck, alle den Imboel ende huijsraet die mij relateerde, dat hij achter elck van dien hadde gestelt, een prijs soo als die sij gewaardeert bij Geertgen Cornelis gesworen priseerster deser stad, alle opten vijfden, sesden ende sevenden Meij XVIC negenenveerich. Voorts op ten vijfenwintichsten Junij daer aen in den voors. inventaris gestelt alle de bekende laste, van den voors. boedel, van de vorn. Aeltgen Sebastiaensdr van den Berch, alle ten bijwesen ende overstaen van de voorn. testmenteurs ende excecuteurs die verclaerden daerinne gedaen ende gehandelt te hebben oprecht ende ter goeder trouwe, sonder haer weten nijet vergeten veelmin ter goeder trouwe achter gehouden te hebbe, welcke testamenteurs, ende Excecuteurs neffens mijn notaris daer op hebben gemaeckt den voors. Staet, ende volgens den testamente van de voorn. Jouffr Aeltgen Sebastaiensdr van den Berch scheijdinge ende verdelinge van alle de goederen daer inne begrepen, ende bij haer naergelaten, omme onder haere geinstitueerde erfgenamen gescheijden ende gedeelt te worden. Welcke geinstitueerde erfgenamen tot dien eijnde bij de voorsz. testamenteurs ende Excecuteurs in den sterfhuijse van den voorn. Aeltgen Sebstiaensdr van den Berch ontboden sijn. Sijn aldaer huijden den eersten Julij XVIC negenenveertich voor mijn Notaris, ter presentie van de ondergeschreve getuijgen gecompareert, te weten Cornelia van den Berch, weduwe van (dochter) Senpias wonende in den Hage, Cornelis Jacobsz van den Berch, Balliou ende Scout tot Benthuijsen, den voorn. Johan van den Berch, Maerten ter Sijde, Notaris tot Leijden, als getrout hebbende Annetgen Jacobsdr van den Berch, Cornelia Jacobsdr. van den Berch weduwe Sijmon (Elsevier) in sijn leven capiteijn te water, ten dienste der vereenigde Nederlande, elck voor henselven, ende Pieter Maurice Douchy als vader ende voocht van kinderen van za. Catharina Jacobs van den Berch, Noch den voorn. Johan Jacobs van den Berch als bij den voorn. Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, Franchoys Sgravenpolder, getrout hebbende Cornelia Pieters van den Berch, Adriaen Pietersz van den Ende getrout hebbende Annetgen Pietersdr. van den Berch, Magdalena Pietersdr. van den Berch weduwe van za. Pieter Willemsz. Sloting. Ende noch den voorn. Arent Hoofmeester als testamentaire voocht over de kinderen van za. Machtelt Pietersdr. van den Berch. Anthonij de Man getrout hebbende Cornelia van Halmale, een dochter van za. Margaretha Sebastiaensdr. van den Berch, Henrick Christiaens van de Schonck als getrout hebbende Petronela Oosterhaer, dochter van de voorn. Margaretha Sebastiaensdr. van den Berch, noch den voorn. Anthonij de Man als Testamentaire voocht over de onmondige kinderen van Jacob van Halmale, vervangende de mondige kinderen van den voorn. Johan van Halmale.

Ende bekende sij comparanten in vorige als voren staende inventaris, staet ende verdlinge onde henluijden gescheijden ende bij vrijwillige toevouginge verdelt te hebben, houdende sij comparanten mette perthijen hen respectivelijck alsvoren aengewesen ende toegevoucht, wel vergenought. Blijvende onder henluijden int gemeen de zeshondert vijer gulden hier voor onder de lasten gebracht ende de penningen geprocedeert van eenige kisten, kasten en andere rommeling.

Bekennende mede sij comparanten elck voor hemselven ende de voorn. testamentaire ende vordere voochden, voor ende ten behouve van de kinderen, daarover sij als voochden sijn gestelt vande voorn. testamenteurs ende Excecuteurs overgenomen ende ontfangen te hebben de beijde obligatien ende penningen, henluijden respectivelijck hier vooren aengewesen. Bedanckende hen voor heure goede toesichte ende directie ende scheldende deselve dien aengaende asoluijt quijte bij desen. elovende melcanderen, den innehouden van desen gestant te doen ende haer daer na te reguleren. Ende de voon. voochde,
de perthijen, de kinderen daer over sijluijden respectivelijck sijn gestelt, aengewesen ende toegevoucht, aen te brengen ende daer van te verantwoorden, daer ende soo 't behoort. Verbindende hier voren heure respective personen ende alle heur goederen , geen vanndien uijtbesondert, tot bedwanck van allen rechten ende rechte(ren) specialijck den hove van Hollant.

Aldus gedaen ende verleden ten sterfhuijse in presentie van Cornelis van der Meer ende Gerrit Velsenaer, mijn clercken, als getuijgen hiertoe versocht, ende was onderteijckent,

        Jan van den Berch                Arent Hoffmeester
        Pieter Mouritsz Douchy            Cornelia Sinapius
        Cornelis van den Berch            Maerten ter Sijde
        Cornelia van den Berch            F.Sgravenpolder
        Adriaen Pieters van den Ende        Maddaleentge Slootinge
        Anthonij de Man                Heijdrick Corn. van der Schonck

                                Cornelis van der Meer
                                Gerrit Velsenaer
                                Ger A. van der wel, Nots.

Extract

Verdelinge aen sestijen gedeelten van alle het silverwerck, mitsgaders gout, potgelt in specie ende het merendeel van den Imboel ende huijsraet naergelaten bij za. Jouffr Aeltgen Sebastiaensdr. van den Berch, overleden binne deser stad Delft, begrepen in den Inventaris van haaren boedel, en naergelaete goederen. Ende dat bij cavelinge, ende blinde lotinge tusschen haer geinstitueerde Erfgenaemen onder de letteren A, Ende vorder, daer van begrijpt

De cavel A etc.
No. 16. De Cavel E is te beurt gevallen de kinderen van Margaretha Jacobsdr. van den Berch

Een gout ketentge                                    f    36 :   7 : 0
Vijff goude re[oenobels                            52 : 10 : 0
twee perelringhen                                10 :   0 : 0
aen gelt                                    16 :   6 : 0

CXV gl. III Strvers

Een paer lakens                                  4 :   0 : 0
een paer ditto                                      3 : 10 : 0
een taefellaeken roosecrans                              5 :   0 : 0
twee ditto oude                                  2 :   0 : 0
sestien servieten pavie                            12 :   0 : 0
twee sloopen                                      2 : 10 : 0
een nachthalsdouck                                  1 :   0 : 0
twee befschorte cleen                                  1 :   4 : 0
twee vrouwe hemden                                  5 :   0 : 0
24 neusdoucken                                  3 : 15 : 0
een schortecleet                                  1 :   6 : 0
acht casduken                                      1 :   4 : 0

XLII gl. XIX Stvers

Een huijck                                      5 :   0 : 0
Een paer oorcussens    met blaeuwarmosijn                    12 :   0 : 0
twee oorcussens                                10 :   0 : 0
een blaeuw deecken                                  7 :   0 : 0
een wit bedde cleet van baij                              6 :   0 : 0
een paer blaeu sitkussen met franges                      3 :   0 : 0
een eijcke bors                                24 :   0 : 0
het conterfeijtsel van grootvader\een achtkante spiegel            12 :   0 : 0
een paer goude leerkussens                              0 : 10 : 0
12 tinne borden ovethuijs                              4 :   0 : 0

LXXXVIII gl.

Somma van alle de voors. pertheijen onder dese Cavel begrepn IIC XLVI gl. II Stvers

Aldus aen vavelen gestelt ter sterfhuijse van de voorn. Jouffr Aeltgen Sebasteiaensdr. van den Berch. Ende daer omme blindeling ende rechtvaerdelijck onder haere erffgenaemen gelotet sijnde, is elck van hunluijden te beurtgevallen, alle de perthijen begrepen onder de Cavelen daer vooren haeren naemen respectivelijck sij gestelt. Ende heeft elck van henluijden na heur genomen, alle de perthijen, hen te beurt gevallen, houdende henluijden respectivelijck dienaengaende daer mede vergenoucht, in oirconde geteijkent.
Gedaen in Delft desen XXIVen Junij XVIC negenenveertic, ende was onderteijckent

    Johan van den Berch
    Cornelia van den Berch
    Anthonij de man               
    Arent Hoffmeester voor mijn en dekinderen van Machtelt Snijdster
    Heijnderick Corsz van der Schonck    Annetgen Jacobs van den Berch
    F.Sgravenpolder
    Anthonij de Man als voocht van de kinderen van Jan ende Jacob van Halmale
    Cornelis van den Berch
    Adriaen Pieters van de Ende
    Maddeleentge Slootings
    Pieter Mourice Douchy
    Cornelia Sinapius
    Jan van den Berch als voocht van de kinderen van Grietgen Jacobs van den Berch

onderstont mij present ende was onderteijckent
                            Ger A. van der Wel, Notaris
uijtgegeven voor Extracten autentijcq bij mij
                            Ger A. van der Wel, Nots.

Sources