Authorized as curator to inspect estate of Willemtie Pieters Touw by her heir

Date: 
January 6, 1684

Although Leeuwenhoek had in 1681 been appointed curator of the estate of Willemtie Pieters Touw, it was not until 1684 that he was authorized to inspect and inventory the estate by Touw's only heir Annetge Huigen, widow of Jan Hendriks.

Document: 

Kamerboek 12, 6-1-1684

Ter Camer van Heeren van den geregte der stad Delft verschenen wesende Annetge Huigen wede van Jan Hendriks, dewelcke als eenige erfgenaam ab intstato van Willemtge Prs. Touw b.j. dogter, verclaerde de naergelaten boedel van selve Willemtie Pieters hare nigte Za te abandonneren en deselve mitsgrs. de goederen daertoe specterende te laten ten behoeven van de Crediteuren daartoe geregticht, hebben vervolgens haer Achtbb. goetgevonden den Camerbewaerder Anthonij Leeuwenhoek te authoriseren om in qt. als Curateur sich te vervoegen in het sterfhuis van de voorn. Willemptie Prs., de effecten tot denselven boedel specterende naer behooren te inventariseren en die dan voorts ten behoev van Crediteuren daertoe geregtigt, ten meesten oirbaer te benificeren met last ome sich daer omtrent allenthalven te Reguleren naer de Keuren en ordonnantien op het stuck van desolate boedels geƫmaneert.

Actum den 8 Januarij 1684

Sources