Jan Strick appointed camerbewaarder of the magistrate's chamber

Date: 
January 24, 1655

Jan Strick was installed by the mayors and rulers of Delft in place of the deceased Jacob Huygen van Schie as camerbewaarder of the Raedcamer at the salary of 240 guilders yearly, understanding that 6 guilders are to pay for his city clothes every quarter year a fourth part, commencing on 24 January.

Van Schie, who lived on the Burgwal, was buried the following day, 25 January.

Document: 

appointment: OAD inv 679.50 fol 17v

Jan Strick is op den 24 Januarij 1655 bij de Hren burgemrn en Regeerders der stadt Delft in plaetse van Jacob Huijgen van Schie overleden tot Camerbewaerder gestelt van de Raedt Camer op het tractement van twee honderd en veertich guld. sjaers, daer onder begrepen ses gulden voor sijne stad cleedinge, te betalen alle vierendeel jaers een gerecht vierde part, ingangh genomen hebbende met den 24e Januarij voos. onder speciale conditie dat de heeren in toecomende ongemolesteert sullen gelaten worden, hebben niettemin de Hren burgemrn collegialieter vergaderd (na) redenen sijne voors. gagie verhoocht op den 26 december 1656 onder conditie als vooren, met negentien gl. ingegaen 24 Januarij 1657.
Dus te samen                                                 IICLX guld.

burial: DTB inv. 39, folio 255v

Sources