sister-in-law Maria de Meij and Pieter Schepens granted a divorce

Date: 
December 22, 1674

Maria de Meij and Pieter Schepens were granted a scheidingen (divorce) after only nine months of marriage.

Document: 

Now OAD inv. 75 (old: OAD 1.9 Keurboek) 1674 maart 11 - 1739 oktober 5

Men laat een ijgelijck weten dat bij onderling verdragh en goetvinden van heere van Wet deser stadt Pieter Schepers zaedelmaecker en Maria de Meij sijn huijsvrouw rechtelijck in huijshoudinge, tafel, bedde ende goederen sijn gescheijden ende dat deselve Maria de Meij op aar eijgen versouck vermits haer profund melancolie end onbequamheid om haer goederen te regeren is gestelt onder curatele ende voogdie van de Camerbewaarder Anthonij Leeuwenhouck en Jacobus Wannee en dat vervolgens de een voor der ander schuld niet verBonden noch aenspreeckelijck wesen sal ende (....) bij desen meden ijder welexpresselijck geinterdiceert met de vers. Maria de Meij te contraheren handeling oft coopmanschappen te doen, nogh te haren iets te lenen oft te borgen dan met expres consent van vers. voogden op poene van nulliteit van dien ende daer op geen recht gedaen sal werden boven de boete hij de Keure ende ordre deze stadt daer jegens gesatutueert.

Actum geubbliceert naar 't luijden van grote clock hijd de 22 Dec. 1674.

Sources