Registers van inschrijving van wezen en halfwezen 1618-1812

Author: 
Weeskamer Delft
Volume: 
Deel 1-30
Year: 
1618 - 1812

Full title

Registers van inschrijving van wezen en halfwezen, met vermelding van de namen van hun ouders en voogden, onder toezicht gestelde personen, in beheer genomen fondsen en uitsluiting van toezicht, met aantekeningen betreffende beheer en toezicht door de Weeskamer, 1618-1812

Records of registration of orphans and half-orphans, with list of the names of their parents and guardians, persons under supervision, managed funds taken in and exclusion of supervision, with notes on management and supervision by the Weeskamer (Orphan Chamber), 1618-1812

The following have documents relating to Leeuwenhoek.

WKD inv 455 Deel 2 1607, 1618-1662 Pouwels van Crombrugge
WKD inv 456 Deel 3 1621-1660 Philips ThonisĀ 
WKD inv 457 Deel 4 1623-1660 Maria de Meij
WKD inv 463 Deel 6 1632-1658 Maria Virlijn, Elias de Meij and Pouwels van Crombrugge
WKD inv 464 Deel 7 1646-1660 Frans van Helden - Gulden Hoofd payments
WKD inv 466 Deel 9 1662-1669 Leeuwenhoek, S Bourbon
WKD inv 467 Deel 10 1667-1672 P Bourbon
WKD inv 469 Deel 12 1679-1684 Elsevier
WKD inv 471 Deel 14 1689-1695 Cornelia's death
WKD inv 482 Deel 24.2 1752-1760 Hobus
WKD inv 484 Deel 25.2 1761-1768 Adriana Leeuwenhoek 1768-02-27

WKD inv 464 Deel 7 from the years 1646-1660 Frans van Helden - Gulden Hoofd payments

Beginning on page 141 is the extended entry for Frans Leenderts van Helden, bontwerker (furrier). It records the payments that Leeuwenhoek made on his mortgage, held by van Helden's widow Grietje Jans. It also explains how Leeuwenhoek's payments were distributed to van Helden's heirs, especially his children, which were the main concern of the Weeskamer.

WKD inv 471 Deel 14 from the years 1689-1695 Cornelia Swalmius's estate

Beginning on page 311 is the extended entry for Dr. Johannes Swalmius. It begins with a short entry on December 18, 1693 about an act of superscription related to the will of Swalmius and his wife Magdalena van de Mierop.

The next section from February 12, 1694, concerns Leeuwenhoek and his recently deceased wife Cornelia, as does the following section from March 2, 1694.

The next section lists the five times an accounting of the estate was done: November 16, 1695, December 11, 1703, September 16, 1705, December 12, 1707, and October 30, 1711.

The final two sections, from October 30, 1714, and December 27, 1718, refer to the estates of Catharina and Johanna Swalmius, descendents of the Johannes this Weeskamer entry began with a quarter century previously.

October 30, 1714

Op den 30e Oct. 1714 compareerde ter weescamer Mr Adriaen Swalmius door veniam actatis meerderjarig volgens acte in dato 11 September deses Jaers present de hr Mr Cornelis Sgravesande sijn aanehuwd vader ende versogt dat aan hem door onsen Secrets d'Aquet als administraterende d goederen dor Juffr. Catharina Swalmius aen de Descenten van Adriaen Swalmius, sijn grootvader zalr gelagateert, mogten werde overhandigt de helft van sodanige Capitalen, als uit de vrugten van de twee duijsent gulden aan gem. Descenten van Adriaen Swalmius gemaackt gedurende sijn minderjarigheit sijn aenbelent, waerop nagesien sijnde den testamente so is geoordeelt den comparant daer toe geregtigd te sijn, en over sulx sijn versoeck toegestaan werdende den gemelten d'Aquet gelast aen den comptt de helft van de voorz. opgeleide capitalen op sijne quitance te overhandigen, sullende 't selve in sijn eerst te doen reken. geleid werde.

Actum bij ons ondergs. weesmren

Jac Vredeburch
Adrichem
Johan Thierens
G.H.Dedel

December 27, 1718

Op den 27e Decemb. 1718 is reeck. gedaen door den oud Secrt Georg d'Aquet en sijn de vrugten nu mede aen Juffr. Johanna Swalmius vermits haar meerderjarigheijt overhandigt en is de administratie dier goederen aen den jegenwoordigen Secret. Hendrick d'Aquet ingevolge van den testamente van Juffr. Catharina Swalmius overgegaen.