Received a legacy from the estate of great-aunt Aaltge Sebastiaans van den Berch

Date: 
November 25, 1664

Received, along with the husbands of his two surviving sisters, Margrieta and Catharina, 5,202 guilders from the estate of great-aunt Aaltge Sebastiaans van den Berch, aunt of their mother Margriete Jacobs van den Berch.

Document: 

ONA Rotterdam inv. 930, fol. 883 Not. Philips Basteels

Compareere Anthoni Leeuwenhoeck woonende tot Delft ende Jan Molijn als getrout hebbende Margrieta Leeuwenhoek mede wonende aldaar, mitsgaders Claes Janse van Leeuwen woonende binnen desen stede (Rotterdam) als in huwelijck hebbende Catharina van Leeuwenhoeck, alle kinderen van Margrieta van den Berch zal. ende fide commissaire erfgenamen ex testamento van Aeltge Sebastiaens van den Berch, haer overleden oude moeije mede zal., volgens den testamente bij den voorn. Aeltge, gemaeckt ende gepasseert voor Gerrit van dr wel, Notaris en sekere getijgen tot delft op den 18e Januarij 1649, 't welck zij met de doodt heeft bekrachtigt.

Ende bekenden zij comparanten in hare opgemelte qualiteijtenbij desen ontfangen te hebben uit handen van Sr. Johan van den Berch, coopman alhier, haren oom als executeur van dan testamente van de voorn. Aeltge, ende administrateur van de goederen haerl. comparanten in qualite als vooren opgekomen, daarvan de vruchten bij de voorn. Margrieta van den Berch haer leven langh geduerende sijn getrocken ende genoten, d somma van 5000 cr. guldens capitael, bestaande in dese naervolgende brieven of obligatie

Schuldbrief ten profijte van Jan Jacobsz van den Bergh en ten lasten van Adriaen Huigense de Blois en Pieter Hutgenol de Blois als borg. Op 7 mei 1647 te Delft gepasseert inhoudende per stuk 2000 capl. verzekerd op het huis van A.H. de Blois W.Z. Oude Delft te Delft.

Obl. 1600 gl. ten laste gemeene land van Holl. Westvr. van 24 Juni 1642 gereg.

En van Obl. ten laste van Anthonij Leeuwenhoeck voor notaris Frans Borgert op 11 jan. 1656 600 gl. capitaal.

Bedancken oom Johan v.d. B.

Anthoni Leeuwenhoeck
Claes Jansen van Leeuwen
J. de Molijn

Sources