Presented Cornelia's will to the Weeskamer

Date: 
March 2, 1694

Two months after his second wife Cornelia died, Leeuwenhoek presented the December 7, 1693, will of Cornelia and the December 12, 1693 will of Catarina Swalmius. From Cornelia's estate, Catarina got two bonds, one for 2,000 guilders and the other for 600.

The orphan masters reviewed the account four other time until October 20, 1711, when Adriaen Swalmius appeared before them.

Document: 

WKD inv 471 Deel 14 1689-1695, fol. 311

Op den 2e Maart 1694 compareerde ter Weescamer Antoni van Leuwenhouck Camerbewaarder van de Ed. A. heeren Schepenen als bij Testamente den 7e december 1693 gepasseert voor Adriaen Leuwenhouck, Nots en getuijgen binnen dese stadt, geinstitueerde Erfgenaam van Zal. Cornelia Swalmius sijn huijsvrouw, te kennen gevende dat Catarina Swalmius met haare Testamente den 12e December 1674 gepasseert voor Roeland van Edenurgh Nots en getuijgen binne dese stadt, gewilt hadde dat uijt haar naalatenschap naa de dod van sijn comparants voorn. huijsvrouw moste uijtgekeert werden ende ter weescamer alhier gebracht onder de opsigte ende gesach van de heeren weesmeesteren ende de adminstratie van haare Secretaris indertijt een Sa van twee duijsent guldens en ses hondert guldens, Respective 't sij in gelde ofte Obligatien ende Rentebrieven tot lasten van het Gemeenelandt van Holland ende Westvrieslandt na behoeven van Erfgenamen van de voorn. Cornelia Salmius, de obligatie ofte Rentebrieven geconsidereert na de valeur ende waarde soo als dien op het voors. Landt sijn Aangeleijt. De voors. twee duijsent guldens te sterven van de kinderen van za Adriaen Swalmius haare broeder op denselver kinderen ende kintskinderen tot haaren mondige dagen toe ende bij overlijden van den voors. kinderen, kintskinderen voor haaren mondigen dage sonder descendenten te versterven sodanig als ij den voors. Testamente.

En de ses hondert guldens te sterven van de kinderen van haare suster Elisabeth Swalmius op derzelves kinderen en kintskinderen invouge voors. Ende bij overlijden van der vors. kinderen, kintskinderen voor denzelven mondige dage sonder descendenten mede te versterven als bij de voors. testamente, daartoe in desen wert gerefereert.

Ende vercaerde de voorn. comparant te geeven gelijk hij ook mits dezen ter weescamer heeft overgelevert in voldoeninge van de voors. twee Duijsent en zes hondert guldens, Een losrentebrief gecomen uijt den oedel van de gemelde Catarina Swalmius belegtten comtoire Rotterdam tot Lasten van 't gemene Land van Hollandt en Westvrieslandt, Nu betaalt wordende ten comtoire tot Delft van twee duijsent vier hondert guldens capl in dato den 2en Aug. 1630 ten name van Marijtje Maertens Storm. Ende in gelde Een Sa van twee hondert guldens.

[in margin]

Na de Losrente brief van f 2300 legt in de lade No. 6, ende in f 200 is door mij overgenomen.

Gedaen voor en bij de heeren Mrs Pieter Teding van Berkhout en Maerten Hogenhouck weesmeesteren.

Den 16 November 1695 is Reekening gedaen
Op den 10e Decemb 1703 is Reken. gedaen
Op den 16e Septb. 1705 is Rekening gedaen
Op den 12e Decemb. 1707 is Reeckening gedaen
Op den 30e Octob. 1711 is Reeckening gedaen

Op den voorsz. 30e Octob. 1711 compareerde ter weescamer mr. Adriaan Swalmius door veniam ætatis meerderjarig volgens acte in dato 11 September deses jaers present de hen Mr Cornelis Sgravesande, sijn aenbehuwd vader, ende versogt dat aen hem door onsen Secrets d'Acquet als administrerende de goederen door Juffr. Catharina Swalmius aen de Descendenten van Adriaen Swalmius sijn grootvader zalr gelegateert mogten werden overhandigt de helft van sodanige capitalen als uit de vrugten van de twee duisent gulden aen gem. Descendenten van Adriaen Swalmius gemaeckt gedurende sijne minderjarigheid sijn aenbeleit. Waarop nagesien sijnde den testamente so is geoordeelt den comparant daertoe geregtigd te sijn, en over sulx sijn versoeck toegestaen, werdende den gemelte d'Acquet gelast aen den compt de helft van d'voors. opgeleide capitalen op sijne quitence te overhandigen, sulende 't selven in sijn eerst te doene reken geleden werden.

Actum bij ale onderget. weesmren.

Jac. Vredenburch Adrichem, Johan A. Thierens, J.H.Dedel

Sources