Pieter Pollinckoven appointed wine gauger

Date: 
May 29, 1704

On the death of his father Peter Pollinckoven (-1704), his son of the same name (1665-) was appointed as wine gauger for the area outside of Delft (platte lande). His salary was the same as his father's and Leeuwenhoek's, 500 gulden per year. They would also serve as each other's replacements in case of illnesses or other inconveniences.

The phrase de gewoonlijcke maandelijcke peilinge indicates a monthly measurement, the nature of which is not clear because it seems that the wine gaugers would work when there were imports and exports of wine to be measured.

Document: 

Kamerboek 51

Wijnroijer ten platte lande.

De heere Burgemeesteren en Regeerders der stad Delft stellen bij desen Pieter Pietersz Pollinchoven in plaats van sijn vader Pieter Pollinchoven overleden overleden tot wijnroijer deser stad, neffens Anthoni van Leeuwenhoek op eeen jaarlijx tractement van vijfhonderd gl. welck tractement hem Pollinckhoven in voegen als dat van Leeuwenhoeck hem sal werden uitgereikt bij dezelve Pachter van de impost van de wijnen, soo over dese stad als het plattelant daer nder resorten uitte tien hondert gl. die t'haren casse voor en ten behoeve van de twee wijnroeijers bij de enunciatie gestipuleert werden. Dus sal hij Pollinchoven gehouden sijn het voors. emploij ten plattenlande waar te nemen ende bij den voorn. Leeuwenhoeck binnen dese stad, soo nochtans dat hij den anderen bij sieckten ofte andere voorvallende ongelegentheden sullen sijn te vervangen en in allen gevallen hij Pollinchoven (mette) den voorn. leeuwenhoek innen dese stad (moette doen) de gewoonlijcke maandelijcke peilinge in voegen als voor desen bij den voorn. Leeuwenhoeck en sijn voorn. vader gesamentlijk is gedaan geweest. Blijvende hij Pollinkhoven allenthalve gehouden sich in de opgemelte sijn functie te gedragen als een goet oprecht en getrouw wijroijer schuldich is, ende behoort te doen naervolgende de order ende Instructie derselve Pollinckhoeve daartoe sal werden te houden gestelt waetoe ten des vorn. pollinckhoven dan oock is gepresteert en afgelost den gewoonlijcken eed.

Gedaen den 29 Meij 1704.

Sources