Ordered as curator to hand over the debt books of Bartholomeus Ritmeier

Date: 
August 16, 1674
Document: 

ORA 171  for 1674 January to 1681 June fol. 17v -- Kamerboek 48

De heren Schepen der stad Delft ordonneren bij desen den Camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck gestelde curator over den boedel van Bartholomeus Ritmeier aen Alita van Spreckhuizen huisvrouw van dezelve Ritmeier ter handen te stellen alle de schuldboeken van Ritmeier omme de schulden in deselve gemelt bij haar geinnet te werden in mindering van hare gepresenteert achterweze.
The gentlemen Magistrates of the city of Delft order the Camerbewaarder Anthonij Leeuwenhoeck, appointed curator of the estate of Bartholomeus Ritmeier and Alita van Spreckhuizen, the housewife of the Ritmeier, to hand over all the debt books of Ritmeier, to record the debts reported to her in reduction of her present ... [???]

Not clear who is handing the books to whom. Makes sense for widow Alita to give them to Leeuwenhoek.

Sources