Macht en gewoonte in het Delftse stadsbestuur (1672-1702)

Author: 
Roon, G. van
Publisher: 
Delft: Eburon
Year: 
2014

Title translated

Power and Custom in Delft city management (1672-1702)

A terrific book, the only of its kind that I can find. It is the best source for the context of an important part of Leeuwenhoek's life, his civic career.

In Dutch; no translation available.

Publisher's description (my translation)

Het bestuur van Delft was 300 jaar geleden al verrassend goed georganiseerd. De Delftse regeerders hielden zich uitvoerig bezig met de leefbaarheid van de stad, vaak na verzoekschriften van inwoners. Meestal namen zij pas een besluit na een onderzoek onder de betrokkenen, in eerdere besluiten of in andere steden. Zo nodig stelden zij een commissie in.

Soms was er opschudding, bijvoorbeeld toen stadhouder Willem III in 1675 en 1676 op ongeoorloofde manier zijn wil aan het stadsbestuur probeerde op te leggen. In Macht en gewoonte leest u hoe het stadsbestuur in elkaar stak, met welke onderwerpen het zich bezighield en hoe het toeging tijdens de vergaderingen en bijeenkomsten.

Dit boek werpt een nieuw licht op het bestuur van een zeventiende-eeuwse stad in het westen van Nederland. Het is gebaseerd op de besluitenlijsten van de bestuurderscolleges, aangevuld met ander archiefmateriaal, zoals persoonlijke aantekeningen van politici, stadsrekeningen, administratieve stukken en beschrijvingen uit de tijd zelf.

The administration of Delft was already surprisingly well organized 300 years ago. The Delft rulers kept themselves thoroughly engaged in the city's quality of life, often after petitions from residents. They usually made a decision only following a survey of stakeholders or looking at previous decisions or similar decisions in other cities. If necessary, they appointed a committee.

Sometimes there was an upheaval, such as William III in 1675 and 1676 trying to impose on the city council in an unauthorized way. In Macht en gewoonte you read how the city council was put together, what topics it dealt with, and what it was like during the meetings.

This book sheds new light on the administration of a seventeenth-century town in the west of the Netherlands. It is based on the decree lists of the managing boards, supplemented by other archival material, such as personal records from politicians, city accounts, administrative documents and descriptions from the time itself