Jan Strick borrowed 4,000 gulden from his mother-in-law Cornelia van den Berch

Date: 
November 12, 1656

note date is a Sunday

This document is the agreement for Jan Strick to repay the 4,000 gulden that he borrowed from his mother-in-law, Leeuwenhoek's aunt Cornelia.

Not sure about this part:

drie maenden voor de verschijndach over ende weeder over waerschouwinge doende. dit alles in vrije suijvere gevalideerde ofte gepermitteerde gelden volgende de laeste validatie ofte permissie voor de aflossing geplaetsr gepubliceert. Geevvende mede hij compt over hem tallen tijden bij den hove van Hollandt goetwillichen te laeten condemneeren, constitueeren en onwederroupel. voor den voors. hove

which seems to translate as:

three months before the appearance and again about warning all this in free pure validated or permissible funds published following the last validation or permission for repayment. Giving co-he comes to him for many times to have the benevolent condemned, constituted and dismayed at the Hof van Hollandt

Document: 

Not. J.Ranck, Delft 12-11-1656

Op huijden den XII November XVIC ses en vijftig compareerde voor mij Johannes Ranck openbaer Nots. bij den hove van Hollandt geadmitteert binnen der stad Delft residerende in presentie van de ondergeschreve getuijgen Johannes Strick wonende binnen desen stad Delft dewelcke bekende bij dese wel end deuchdelijcken schuldich te weesen aen Juffr. Cornelia van den Berch wede van Cap. Sijmon Elsevier ofte den thoonder deses de somme van vier duijsent car. gul. capitael spruijte ter saecke van deuchdelijck toe getelde ende op intresten gedaden penn. bij hem compt al over jaer en dach ende nu mede ter daeche genooten en ontfangen, renuncieerende tot dien eijnde de exeptie non numerata pecunia.

Belooven hem daer mede niet te sullen behelpen. Beloovende verder hij compt van deselvesomme te betaelen Interst tegen den pers. twintich ofte vijff gulden vant hondert int jaer daervan eerste jaer intressen verschenen ende omme gecomen sal sijn den eerste februarij XVIC seven en vijftich ende soo voorts van jaer tot jaere verschijnen zal geduijrende tot de volle betalinge en aflossinge der voors. somme toe, die gedaen sal moeten worden mettet volle capitael teffens in eender somme mits malcandere drie maenden voor de verschijndach over ende weeder over waerschouwinge doende. dit alles in vrije suijvere gevalideerde ofte gepermitteerde gelden volgende de laeste validatie ofte permissie voor de aflossing geplaetsr gepubliceert. Geevvende mede hij compt over hem tallen tijden bij den hove van Hollandt goetwillichen te laeten condemneeren, constitueeren en onwederroupel. voor den voors. hove Gerit van der Velde en Adriaen Copmaijer beijde procureurs voor denselve hove, te samen ofte elkc van hen int bijsonder specialijck omme de voors. condenatie te versoucken, en daerinne te consenteeren respec. titel. Beloovende voors. condemnatie van waerde te houden ende de costen daer op vallende selffs te gelaten draagen.

Alles te samen onder verbant van sijn comperants persoon en goederen subject allen rechten ende rechteren en special de voors. hove, consenteerende hiervan acte gemaeckt en gelevert te werden.

Aldus verleden ende gepasseert binnen desen stad Delft ten huijsen van mij (..) Nots. in presentie van Seger van dr Brugge en Albert van Oosterwijck als getuijgen van gelooven ter desen versogt ten dage voors.