Jan Strick, camerbewaarder of the magistrates' chamber, appointed manager of the city's Doele

Date: 
December 31, 1657

In December 1657, Jan Strick was appointed manager of the Doele, the city's place for the civic guard's target practice, at 24 gl per year to be paid in two installments, May and November. He replaced Dirck Jans Colijn. Meanwhile, Strick continued his camerbewaarder duties.

Document: 

source?

Op den 31 December 1657 hebben de heeren burgemrn Johan Strick Camerbewaerder van Schepenen Camer alhier gesteldt tot doelknecht van den Doele binnen deser Stadt in plaetse vn wijlen Dirck Jansz Colijn, op de gagie van vierentwintich gulden jaerlijcx, denwelcke hem betaelt zal worden in twee termijnen den 1 Meij ende Novemer, ende is daervan 't eerste jaer tot sijnen behouve ingegaen po 1658.

Comt hier over het eerste jaer verschijnende den lasten April 1659                XXIIII guld.

No 122  1659-5-8  Betaelt f 24:-:-