Letter 60 of November 28, 1687 Figure 5 | Continuatio Epistolarum

A small (cut off crosswise) piece of the Cinchona bark. LMNO is the outside part that covers the true bark, so that MN, as it were, is surrounded by the open air, and the structure very much looks as if we were seeing some basket-work, but this manifestation can be perceived only with difficulty, and I have had much trouble before I was able to put it suitably before the draughtsman's eye soo. After the said structure there follow a few vessels that run around the bark, and which are here shown between LO, and between which vessels there are again several vessels that go upwards.

Between IKP the said pointed particles, cut crosswise, are shown; they here appear untidy and not round, which it seems to me is brought about only by the cutting of the knife; For I could (not properly) cut the bark with a sharp knife unless I had first put the same in water for some time. The tiny vessels that run among the parts mentioned, became as it were filled, by the cutting of the knife, so that I was unable to show them here to the draughtsman.

Een kleijn (over dwars af gesneden) stukje vande schors China Chinae. LMNO is het buijtenste deel dat de regte schors bedekt, soo dat MN als van de opene lugt omvangen werd, en welk maaksel sig seer na komt te vertoonen, als wij eenig mandewerk sagen, dog dit wesen is swaarlijk te bekennen, en ik heb al veel moeijten gehad, eer ik het den teijkenaar soo voor de oogen konde stellen. Na dit geseijde maaksel volgen eenige vaaten, die inde ronte van de schors loopen, die hier tusschen LO werden aangewesen, en tusschen welke vaaten weder verscheijde vaaten opwaarts gaan.

Tusschen IKP. vertoonen de over dwars gesneden (verhaalde) punctige deelen, die hier wel ongeschikt, en niet uijt den ronte schijnen te wesen, dat alleen mij toe schijnt veroorsaakt te sijn, door de snede van het mes; Want ik heb de schors (niet wel) - met een scharp mes konnen ontstukken snijden, of ik hadde deselve eerst eenigen tijd int water geleijt. De kleijne vaatgens die tusschen de verhaalde deelen loopen, sijn door het snijden van het mes als gevolt, soo dat ik den teijkenaar die hier niet hebbe konnen vertoonen.

Standard reference information
Letter of: 
November 28, 1687
AB/CL number: 
105
AvL number: 
60
Publication history
Learn more
Related pages: 
Tags
Function/process: