daughter Maria made a will

Date: 
January 17, 1671

daughter Maria made will, describing herself as sick in body.

Document: 

ONA Delft inv. 2244, fol. 40

Roelandus Van Edenburgh notary

In den name ons heeren en saligmakers Jesu Christi Amen. Kennellijck sij eene iegelijcken dat in den jaar XVIC Een tseventich op den XVIIe Januarij voor mij Roelandus van Edenburgh Nots. publ. bij den hove van Hollant geadmitteert, binnen den stadt Delft residerende, ter presentie van de ondergeschr. getuijgen gecomen en gecompareert is Maria Anthonis Leeuwenhouck, Jonge Dochter, sieckelijck van lichame doch gaande ende staande ende soo 't uijtterlijck bleeck 't gebruijck van haer sinnenĀ  volcomen machtich, te kennen gevende (...) d'oorsaecke haren dispositie te sijn de seeckerheijt des Doots en d'onseeckere uijre van dien, ende daarom in tijts genegen t'wesen van hare tijdelijcke goederen alreede hebbende ende noch te vercrijgen t'disponeren, alvooren haare Ziele uijt dit lighaem gescheijden sijnd bevelende godes grondloose barmhartigheijt en haer lichaem de Christelijcke begravenis ter aerde, verclarende deselve dese hare dispositie te doen ujt haer absolute vrije wille sonder misleijdinge ende aanrading van iemant, alvooren mede t'niet doende alle voorgaande dispositien voor dese gemaact.

Ende ende nu opnieuws disponerende verclaarde eerstelijck gemaeckt ende gelegateert te hebben aan Maria de Meij hare Meuije alle hare clederen van wolle ende linde tot hare lijv ende rgge behorende mitsgaders ale haer goudt en silver dat ongemint bevonden wert beneffens ande cleijnodigen die sij Testatrice nalaten sal ende bovendien noch soo lange sij Maria de Meij leeft de somme van veertich gulden Jaarlijcx dat aen haer sal uijtgekeert werden bij haer Erffgename sonder dat rechtens denselve hare Erffgenaem voor desonder seeckerheijt den uijtkering cautie oft eenig seeckerheijt sal affgevordert mogen werden.

Ende in alle de verdere goederen die sij Testatrice sal comen na te laten daarinne instituert sij to haer gehele ende absolute Eerfenaam haren vader Anthonij Leeuwenhouck omme die al sijn eijgen aen te vaerden ende daar mede te handelen na sijn goetdunken sonder dat iemant anders hem met hare nalatenschap sal hebben t'bemoeijen.

Alle 't welcke voors. staet haer Testatrice voorgelesen ende wel beduijt sijnde, sij seijde ende verclaert 't selve te wesen heur testament ende uijtterste wille die sij wilde dat na hare doot volcomen voortganh hebben sal, ende effect sorteren sal, 't sij als Testament, Codicil, gifte off eenig andere acte van uijtterste wille, soo als 't selve na rechten ofte gewoonte best sal mogen volstaan alwaart dat alle vereijschte solemniteijt in desen niet en waren geobserveert consenterende hiervan instrument in forma.

Aldus verleden ten comptoire mijn Nots. ter presentie van Jeremias van der Hiel, Mr verwer, en Mathijs Alderkerck, koperslager, beijde getuijgen van gelove beneffens mij Notaris hiertoe versocht die d'minute beneffens de testatrice ende mij notario mede onderteijkent hebben ten dage, Maant en Jare voors.

Maria Leeuwenhoeck
Jeremias van der Hiel
Mathijs Alderkerck
R.Edenburgh, Nots

1671

Sources