City set salaries for camerbewaarders serving as inspectors

Date: 
December 12, 1699

Salaries for camerbewaarders as gaugers

This document shows that Delft's camerbewaarders were expected to perform other duties, for which they were compensated separately.

Document: 

OAD inv 1788 Tractement voor camerbewaarders als peilders 1699-12-12

Lijste van 't geen de Camerbewaarder van d'Ed. Agtb. Gr.M. Burgemeesteren en Schepenen de stad Delft als peilders ende den vier Geregtsbodens der voors. stad sijn trekkende van de pagters van de gemeenelands middelen.

Van de pagt van 't Sout, Seep etca

trekt den peilder Hassingh nevens sijn adsistent van Wanne voor 't doen der peilingen ten opsigte van de voors. pagt soo binnen de stad Delft als op Delfshave nen 't verder ressort van dien, samen 330 gl.

En de vier Geregtsbodens voor haar adsistentis in 't doen der opschrijvinge peilingen en alle andere ordinaire en extraordinaire moeitens soo binnen Delft als op Delfshave en den verder  ressort, samen 300 gl.

Van de pagt op de Bieren

hebben de vier Geregtsbodens voor haer adsistentis in 't doen der peilingen en verdere voorvallen als boven, same 400 gl.

Van de pagt op 't Beestial

krijgt den peilder Arnold Rampe voor sijn peilingen volgens resolutie van d'Ed, Mog. Gecommiteerde Raden van d'Ed Gr. Mog. Heeren Staten van Holland van dato den 21e Julij 1696   157:10

Van de pagt op 't Gemael

ontfangen de vier geregtsbodes voor haer adsistentis in 't doen der peilingen de andere ordinaire en extraordinaire voorvallen soo binnen Delft, als op Delftshave en 't verder ressort same  312:-

Van de pagt op de wijnen

't welk de wijnroeier en peilder Anthonij Leeuwenhoek voor 't doen der peilingen en wijnroeingen in reguard van dien impost als boven  500:-

En den wijnroeier en peilder Pollinkhoven  166:12 2/3

Ende voor Geregtsbodens voor haer adsistentis alsvoren same  400:-  

an de pagt op de Brandewijnen

genieten de voors geregtsbodens voor haer adsistentis soo als voors. in reguard van d'andere pagten is gesegt, same. 250:-

Welke bovenstaande tractemeten op de respe verpagtingen telkens ten overstaan van d'Ed. Gr. Mog. Hren commissarissen van haar Ed. Gr. Mog. d'Heeren Staaten van Holland den pagters werden gedenuncieerd, en wij ondergeschr. peilders en geregtsbodens in dier voegen hebben getrocken lange, ja sommige selfts twintigh en meerder Jaaren. En oordeelen wij ondergeschr. pagters van gemene middelen ten opzigte van de pagten die wij aengestaen hebben dat indien wij deselve peilders en geregtsbodens moesten bij elk voorval voor haar moesten soude comen te kosten, als de voors. vaste tractementen bedragen. Delft 12e Decemb. 1699   

peilders

S. Hassingh
A. Ramp

geregtsbodens

S. Brouckmans
J. Kettingh
J. van Swanenburgh
J.Buddingh

Pagters

Nicolaas Verkerq
P. v. Barth
J.Waddinxhoeck

Sources