Bought neighboring property on Nieuwstraat

Date: 
May 8, 1708

Bought neighboring property on Nieuwstraat C0151 with Carel Serval.

Serval took the front half of the house. Leeuwenhoek took the back half, which adjoined the back of his property on the Hippolytusbuurt. It had been the kitchen, so it had a fireplace. Serval and Leeuwenhoek built a wall between their parts. Leeuwenhoek broke through the back wall of his kitchen, creating a second kitchen. Leeuwenhoek also added a spiral staircase to the room on top, which may well have been where the servants slept.

By 1717, Serval's section was in the possession of Drik van Rijck in what the records call "with Serval's portion" (met het deel van Serval).

The purchase price of a house and tiny courtyard for 550 guilders in 1708 compared to an estate of 60,000 guilders two decades later suggests that van Leeuwenhoek was quite well-to-do by the end of his life.

Parcel numbers 1832: 034C151

Document: 

OAD 2290: Registers met minuten en afschriften van akten van transport van onroerende goederen (Old: ORA Delft inv. 281-283), fol. 936V2

02    Pieter Janszn. Hoflant         4n284      
03a  Anthonij Leeuwenhoeck         5r075                         
03b  Carel Serval         5r075
04    Dirck van    Rijck         5r230v     

ORA Delft 5R, deel III, fol. 75 sale letter 5r075

Wij Mr. Ewout van der Dussen Hr. van Souteveen en Dirck Meerman Hr. van Molenaarsgraaff, Schepenen in Delft, oirconden dat Willem Pietersz Hofland alsmede Dirck van der Poel als in huijwelijck hebbende Catharina Hofland en Susanna Hofland huijsvr. van Harman Langerack, uijtlandig, als Procuratie hebbende van denselven haaren man gepasserd den 11 December 1706 voor Adriaan van der Meer Nots. en getuijgen tot Schiedam, ons Schepenen vertoont, mitsgs. Cornelis van der Pont en Jan van Ruijven als voogden over Fijtge, Annetje en Matthijs Hofland, alle so meerderjarige als minderjarige kinderen van wijlen Pieter Pietersz. Hofland, te samen naargelate kinderen, kintskinderen ende Erffgenamen van za. Annetje Pieters van der Visch in haar leven wede van Pieter Jansz Hoflant, in dier gt. aan Anthonij van Leeuwenhoek en Carel Serval verkogt en voor ons in volle eijgendom opgedragen hebben: een Huijs en Erve staande en gelegen aan de N.Z. van de Nieuwstraat alhier, belent ten oosten Pieter van der Wild en ten westen de voorn. Carel Serval, streckende voor van der strate tot achter aan de huijsinge weleer toebehoord hebbende de wed. van de Hr. Burgemr Joost van Lodesteijn ende nu den voorn. Leeuwenhoek, welcke vercogte huijsinge en Erve bij de copers is verdeelt, als voor een gedeelte, omme aan ofte ten behoeve van heurluiden respective huijsingen te appropieren, namentlijk dat de voorn. Serval sal hebben het voorste gedeelte van dit vercogte enden den gem. Heer Leeuwenhoek het achterste gedeelte, alles breder volgens de contracte van verdelinge bij de voorm. coopers daarvan verleden en gepasseert voor den Nots. Mr. Wijbrand van der Kost en seckere getuijgen op den 17 decemb. 1707 binnen dese stad, ons Schepenen vertoont en door desen gesteecken, waartoe word gerefereert, in aller manieren als 't voorn. vercogte jegenwoordig beheint, betimmert ende bepaalt staat, behoudens een yders goet regt van drop, light, timmeragie, waterlosinge ende diergellijcke, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, de jongste in dato den 16 Feb. 1664, daar naar de coopers haer sullen moeten reguleeren.

Sijnde t'voors. vecogte belast met een Rente van seve guldens t'welck tot last van de coopers, sal komen t'sedert den laatsten verschijndag, voorts vrij en onbelast niets daar op staande als den heer sijn regt en welcke Rente en jaerlijxe verponding volgens de voors. contracte, den voorn. Serval alleen moet dragen. Belovende dit vercogte te vrijen en waren als regt is, daar voren verbindende de drie eerste compt. haar eijgen Personen en goederen ende de voorn. voogden de goederen van dengenen die sij in desen sijn representerende ende bekende van de voorn. coope en opdragt voldaan en betaalt te sijn mette somme van vijffhondert vijfftig gl. bij haar getelt in eener somme teffens ontvangen.

Alles sonder fraude (etc.). Gedaan den 8 Meij 1708

Not. Wijbrand van der Kost, Delft 17-12-1707

Op huiden de XVIIn Decem. XVIIc en zeven compareerden voor mij Wijbrant van dr Kost Notaris bij de Hove van Holland geadmitt. binnen Delft resideerende ende voor de naargenoemden getuijgen de Sr. Anthonij Leeuwenhoeckende Sr. Carel Serval mr. goudtsmidt, beide woonachtig alhier bekennende (...) sij comparanten hoe dat sij luiden den 16e deser maand december gesamenlijk van de erffgenamen van Annetje Pieters van der Visch (die) weduwe was van wijlen Pieter Hofflandt Jsoon hade aangestaen seeckere huisingh en erve staande ende gelegen aan de noortsijde van de Nieuwstraat alhier belend an den oostsijde Peter vandr Wild en ten westen de comparant Carel Serval, streckende voor van de strate tot teghen het erf van de voornt. Leeuwenhoek en met vornemen wijders de huisinghe of erve met de andere te verdelen (etc.)

Dat de comparant Carel Serval sal hebben het voorste gedeelte van de vers. huising en en erve, voor van den strate af tot de muur waardoor het voorhuijs van den vers. huijsing jegenwoordigh wert gesepareert van den keucken en dat beneden uit de grond tot boven het dack toe en dat den comparant Leeuwenhoeck sal hebben het achterste gedeelte der vers. huisingh bevindende van de  vers. muur waardoor de keuken van het voorhuijs wert gescheiden tot het eind toe (etc.) hij de voorn. Serval te sijne costen de voors. muur waardoor den voorhuijs van de keucken wert gesepareert dight gemaact (etc.).

We Mr. Ewout van der Dussen, Hr. van Souteveen, and Dirck Meerman, Hr. van Molenaarsgraaff, Schepenen of Delft, decree that Willem Pietersz Hofland as well as Dirck van der Poel being married to Catharina Hofland and Susanna Hofland, housewife of Harman Langerack ...

Antoni Leeuwenhoek and Carel Serval buy on May 8, 1708 together with the heirs of Annetje Pieters van der Vis, widow of Pieter Jans Hofland, a house and yard on the north side of the Nieuwstraat in Delft, bordering on the east Pieter van der Wild and on the west said Carel Serval, extending from the street to the rear of the premises, previously having belonged the widow of mayor Joost van Lodesteijn and now belonging to said Antoni Leeuwenhoek. The sale price is 550 guilders in cash. Antoni takes the rear part of the purchased house and Carel Serval does this with the front part. The remaining interest on the house is borne by Carel Serval.