Appointed guardian of his dying wife Cornelia Swalmius

Date: 
November 21, 1693

Leeuwenhoek was appointed the guardian of his wife's affairs only two days after the burial of her nephew, Dr. Johannes Swalmius, who had died at age 30.

Type of act: guardianship (voogdij)

Persons mentioned

Cornelia Swalmius

guardians

Anthonij van Leeuwenhoeck   husband
Pouwels Durven   attorney
Johan Fijcq     notary, receiver of the property tax (verponding)

Document: 

Adriaen Leeuwenhoeck, notary ONA inv. 2428, fol. 1185

Op huijden den XXIe Novemb. 1693 compareerde vor mij Adriaen Leeuwenhouck Nots. bij den hove van Holland geadmitteerd binnen de stadt Delft residerende ende voor de naergenoemde getuijgen Juffr. Cornelia Swalmius huijsvrouw van Sr Antonij van Leeuwenhoeck wonende binnen dese stadt, mijn Nots bekend, ende verclaerde sij Juffr. comparante tot voogden over de goederen van hare naer te latene minderjarige erffgenamen off legtarissen en ander toeversigt behoevende personen versogt gesteld ende gecommitteerd te hebben sulcx doende bij dese de voorn. haren man Sr Anthonij van Leeuwenhoeck mitsgaders d'heeren Mr Pouwels Durven advt voor den opgemelten hove van Holland ende Johan Fijcq, Nots.en Ontfanger van de verponding binnen deser stadt haar comparantes goede bekende, gevende aende deselve soodanigen ampelen magt, gesagh ende autoriteijt als eenige voogden en na regten sijn hebbende en copeteren, mitsgaders omme de goederen van de opgemelte erffgenamen te mogen vercopen 't sij publicq ofte onder de hand, item die te transpoteren en cederen sonder eenige nader autorisatie 't sij van den opgemelten hove van Holland ofte eenige geregte van noden te hebben, de Penningen daar van procederende te beleggen 't sij op het gemeene landt van Holland ende Westvriesland stede ofte sufficant hipoteecq, soo als haar ed. sullen oordeelen best te wesen, als mede deselve goederen te regeren ende administeren met magt mede omme bij overlijden van jemand van de opgemelte gestelde voogden, dat den langstlevende van hen telckens wederom een ander bequam persoon sal moeten eligeren en stellen ende dat successivelijck te geduuren tottet eijndigen van het gemelte voogdijschap, welcke te surrogeren voogden mede gelijcke magt ende autoriteijt sullen hebben als in desen staat uijtgedruckt, met uijtsluijtinge van alle andre dewelcke de opgemelte voogdijschap souden willen pretenderen en sustineren hen te competeren ende mede wel specialijcx excuserende ende uijt hare comparantes boedel sluijt ende de Ed. Agt. Heeren weesmeesteren ofte Weescamer ende den geregt des voorn. stadt Delft ofte daer haer comparanes sterfhuijs soude mogen comen voor te vallen, niet willende nogte begerende dat alle deselve ofte jemand van hun behoudens hun Ed. respect ende waardigheijd hen daarmede sullen hebben te bemoejen, consentieuselijk hier van acte gemaeckt ende geleverd te worden in forma, aldus gedaan en gepasst binnen de voorn. stadt Delft, ten huijse van de Jufr. comparante ter presentie ende overstaan van Cornelis Lardijn en Gerrit Spruijt mijne klercquen als getuijgen ten desen versogt.

Cornelia Swalmius
C. Lardijn
G. Spruijt
A. Leeuwenhoeck Nots. publ.

Today, November 21, 1693, appeared before me Adriaen Leeuwenhouck admitted by the court of Holland residing in the city of Delft and before the below-named witnesses Juffr. Cornelia Swalmius housewife of Sr Antonij van Leeuwenhoeck living in this city, known by this notary, and declared the Juffr. party to guardians over the goods of her surviving underage children heirs or beneficiaries and other persons ... and to have commission such to be done by the previously named husband Sr Anthonij van Leeuwenhoeck in addition to Mr. Pouwels Durven, attorney, before the above mentioned court of Holland and Johan Fijcq, notary and receiver of the property tax in this city ...

Sources