Appointed curator of estate of Simon de Bourbon

Date: 
May 18, 1667

Appointed curator of estate of Simon de Bourbon (1633-), who later died in the Indies. It wasn't until September 1670 that the inheritance taxes (successierecht) were finally paid.

Document: 

DTB inv. 55, fol. 131v

Baptism of Simon de Bourbon 1633-08-19


OAD inv. 1.8 1654 december 30 - 1674 maart 5 - 8th Keurboek, fol. 279

Appointment of Leeuwenhoek 1667-05-18

Alsoo de heeren van de Weth der stad Delft ten genoegen gebleken is van het quaet comportement van Symon Bourrbon wonende op de Lakengraft binne dese stad, soo is 't dat de opgemelde heeren van de weth rijpelijck op de saecke gelet ende daerop gehoort hebbende het advys van de naaste vrinden van den voorn. Bourbon, denselven Bourbon gesteld hebben en stellen hem mitsdien in curateele, interdiceren hem dienvolgende adminstratie, handelinge ende alienatie sijner goederen, committeren ende stellen tot de voors. administratie Anthonij Leeuwenhoeck, die gehouden blijft te doen behoorlijcke rekeninge, ewijs en reliqua, belasten ende bevelen mede een ijgelijck met den voorn. Bourbon voortaan niet meer te handelen ofte te contraheren ofte aen hem ijtwes te leenen ofte te borgen, sonder expres consent van de voorn. Leeuwemhoeck, op pijne dat alle hetselfde gehouden sal worden voor nul geen ende van onwaerde, ende daerenboven die bevonden sal werden contrari deses gedaen te hebben gecorrigeert ende ge(aule)teert te worden volgens de keure ende ordonnantie deser stad.

Aldus gepubliceert met de gtroote clock van 't stadhuijs den 18e Mey 1667.


WKD inv. 6299

Rekeningen en staat met scheiding van de goederen van Sijmon, zoon van Pontus de Bourbon en Baertgen Simons van Dingenhoven, onder curatele van de Weeskamer geplaatst in verband met zijn verblijf in Oost-Indiƫ, 1667-1670; met bijlagen.

Account and condition with division of the goods of Sijmon, son of Pontus de Bourbon and Baertgen Simons van Dingenhoven, placed under the curation of the Weeskamer in connection with his stay in East India, 1667-1670; with appendices.


Sources