Appointed to administer the affairs of sister-in-law Maria de Meij

Date: 
December 21, 1674

At the end of 1674, something happened to Leeuwenhoek's sister-in-law Maria.

Only nine months earlier, she had married for the first time, to the twice-widowed Pieter Schepen, a saddlemaker who had lived for decades on Oude Delft. On December 21, Leeuwenhoek was appointed by the magistrates to administer her affairs due to her "melancholic and dark thoughts" (melancolique ende swartmoedige gedachten). The following day, December 22, Maria and Pieter were granted a divorce (scheidingen).

A year later, when Maria was buried on January 26, 1676, she was listed as the housewife of Pieter Schepens and living in the city school on the Achterzak (stadschool in Achtersack).

Document: 

ORA 171 Kamerboek, January 1674 - June 1681

OAD 1.9 Keurboek 48, 1674 now the Keuren, ordonnanties en bekendmakingen van het stadsbestuur, deels met ingebonden stukken (veelal gedrukt) en latere notities, elk met een alfabetsche index op onderwerp, inv. 67-79.

De heeren en gerechten der stede Delft authoriseren en committeren bij desen den Camerbewaerder Anthonij Leeuwenhoec en Jacobus (Blanius) om allen jaeren sorge te dragen voor de Persoon en goederen van Maria de Meij, als daertoe door melacholique en swaermoedige gedagten onmachtich geworden sijnde en deselve ooc desnoods te confineren in een versecerde plaets, als sal de administatie van de goederen en over Maria de Meij sich den voorn. Leeuwenhoec denwelceren dan tegelijc sal gehouden blijven tot vermaning van deselve sijne administratie behoorlijce reeken en verantwoording te doen

Sources