wife Cornelia Swalmius made a will

Date: 
December 7, 1693

Leeuwenhoek's wife Cornelia, being "sickly of body", made a will before notary Adriaen Leeuwenhoek, her husband's cousin Lambrecht's son. She made Leeuwenhoek her heir and nullified the will she had made two years earlier before Rotterdam notary Arnoldus Meijsterus. She made a bequest to the children of her nephew Johannes Swalmius, who had died only three weeks previously. She also made a bequest to Arnold Marcel, son of her neice Elisabet.

People mentioned

Cornelia Swalmia         testatrix
Anthonij van Leeuwenhoeck            heir
Arnoldus Meijsterus     notary, Rotterdam
Johannes Swalmius     doctor, bequest
Arnoldus Marschiel      bequest
Elisabet Swalmia    
Christiaen van der Burgh  guardian

Document: 

Adriaen Leeuwenhoeck, notary ONA Inv. 2428, fol. 1222, 1222v

Op huijden den Zeven December ao 1693 compareerde voor mij Adriaen Leeuwenhoeck Nots. publicq bij den hove van Holland geadmitteert binnen de stadt Delft residerende ende voor de ondergeschreve getuijgen Juffr Cornelia Swalmius huijsvrouw van Sr Anthonij van Leeuwenhoeck wonende binnen dezen stadt mijn Nots. bekend, sijnde sieckelijck van lighaem dogh haer verstand, redenen en memorie wel hebbende ende gebruijckende, soo ons klaerlijck scheen ende bleecq ende men anders niet en conden bemercken, te kenne gevende sij comparante dat genegen was te disponeren van hare tijdelijcke goederen, alrede vercregen ende nogh te vercrijgen, met betuijginge van sulcx uijt een pure vrije wille, sonder Juductie ofte misleijdinge van iemand, en alvorens te revoceren, casseren, dood en teniet te doen alle voorgaende testamenten, Codicillen ende andere actens van uijtterste wille bij haer gemaeckt en gepasseerd ende in Ede, wel specialijck den testamente bij haer testatrice op den 27 Junij 1692 voor Arnoldus Meijsterus Nots. ende seeckere getuijgen tot Rotterdam gepasseerd, niet willende ende begerende dat alle deselve ofte eenige van dien, eenige de alderminste kragt ofte effect sullen hebben maer met desen gehouden werden als noijt gepass., dogh verclaerde sij testatrice in alle sijne deelen te approberen ende ratificeeren de acte van voogdij ende seclusie van de weescamer op den XXIen November 1693 voor mij Nots. ende de onderges. getuijgen gepassd.

Ende over sulcx nu bij desen van nieuws disponerende, verclaerde sij testatrice tot hare eenige ende universele erfgenaem genomineerd ende gejustitueerd te hebben, soo als sij Testatrice nomineerd ende justitueerd bij desen den voornoemde Sr Anthonij van Leeuwenhouck, hare man ende dat in alles de goederen soo roerende als onroerende, actien ende crediten, geen ter wereld uijtgesonderd, hoedanigh ende van wat natuur ofte benaminge die soude mogen wesen ende uit wat voor een hooffde die haer testatrice sijn aanbestorven, opgecomen ofte gelegen mogten sijn, en die sij tetatrice metter dood sal comen te ontruijmen en naertelaten ende dat alles met een volcomen regt van justitutie sonder tegen seggen van iemand, onder dese expresse conditien, restrictie ende begeren van haer Testatrice nogtans dit haer testatrices voorn. man ende gejustitueerde erffgenaem binnen den tijd van ses weecken naer haer testatrices overlijden sal moeten uitkeren, voldoen ende betalen eens sonder meer, de navolgende legaten, als namentlijck aen de kind off kinderen van haer testatrices neeff d'Hr doctor Johannes Swalmius Za. de geregt helfte van seeckere wooninge ende landerijen gelegen, soo in de polder van den Bommel, als in den ouden block, volgens de buls ende bescheijden daer van sijnde ende daer en boven nogh een somme van vijftien honderd guldens tot veertigh groot en blaauw het stuck, 't sij in contant geld ofte Obligatien ofte rentebrieven op 't ge(....) , gereeckend tegens honderd ten honderd, tot believe van de voorn. erffgen. 't welck sij testatrice aen de opgemelte kind off kinderen is legaterende ende bespreeckende bij desen sonder meer, mitsgaders laatstelijck nogh aen haer testartices neeff Arnoldus Marschiel, zoon van haer testatrices zuster Juffr Elisabet Swalmius Za. en bij vooroverlijden van denselven sijn kind off kinderen bij representatie, eens sonder meer een somme van vijftien honderd gulden tot veertigh grooten Vlaems het stuck, mede in contant geld ofte oligatien als vooren isgesegt, welcke somme sij Testatrice aen denselven off vooroverlijden van hem, aen sijne kind off kinderen is legaterende ende bespreeckende bij desen.

Verder verklaerde sij testatrice te begeren dat bij overlijden van iemand van de voogden in de gemelte acte van voogdije ende exclusie van de weescamer gesteld de lancxt levende ende aencomende voogden noijt tot mee voogd en sullen mogen stellen ofte verkiesen Sr Christaen van dr Burgh, oudoom van de kinderen van den voorn. Hr doctor Joh. van Swalmius Za. die sij wel expresselijck is excuserende en secluderende bij desen.

Wijders, resolveerd sij testatrice aen haer de magt om 't testament deser te mogen veranderen bij off te doen bij acte onder de hand off voor not. en getuijgen.

Alle 't welcke voors. staet sij testatrice verclaerd te wesen ende te behelsen haer testament (etc.) gepasseerd binnen de voors, stadt Delft ten huijse van de Juffr Comparante, ter presentie en overstaen van Arnoldus Lardijn en Gerrit Spruijt, mijne klercquen als getuijgen ten desen versogt.

Today, seven December 1693 appeared before me, Adriaen Leeuwenhoeck, public notary of the court of Holland admitted in the city of Delft residing and before the undersigned witnesses Juffrouw Cornelia Swalmius housewife of Anthonij van Leeuwenhoek living in this city and known to this notary, being sickly of body yet having and using her understanding, reasoning, and memory ...

Sources