wife Cornelia Swalmius made a will including Maria

Date: 
December 26, 1693

wife Cornelia Swalmius made a will three weeks after the previous one. This one included a bequest to Maria, her stepdaughter.

People mentioned

Cornelia Swalmia     testatrix
Johannes Swalmius     doctor, bequest
Arnoldus Marschiel     bequest
Anthonij van Leeuwenhoeck  heir
Maria van Leeuwenhoeck   bequest

Document: 

Adriaen Leeuwenhoeck, notary ONA inv. 2428, fol. 1274, 1274v

Op huijden den XXVIen December 1693 des avonts de klocke omtrent seven uure compareerde voor mij Adriaen Leeuwenhoeck openbaer Notaris bij den hove van Holland geadmitteert binnen der stadt Delft residerende ende voor de onderges. getuijgen Juffr. Cornelia Swalmius huijsvrouw van Sr Anthonij van Leeuwenhoeck wonende binnen deser stadt, mijn Nots. bekend, sijnde sieckelijck van lighaem te bedde leggende, dogh haer verstand, redenen ende memorie seer wel hebbende en gebruickende, soo ons klaerlijck scheen ende beleecq ende men anders niet en conden sien of emercken, dewelcke verclaerde alsnogh te approberen ende ratificeren den testamente, bij haer comparante op den 7 deser lopende maand december 1693 voor mijn Nots. ende getuijgen gepasseerd , voor soo veel 't selve met dese niet en werd gecontradeerd ofte tegen gesproocken so verclaerd sij comparante in plaatze van de somme van vijftien honderd gel. bij haer volgens het opgemelte testamente aen de kind of kinderen van aer comparants neeff d'hr docter Johannes Swalmius za. gelegateerd ende besproocken, bij desen aen de selve te legateeren ende bespreecken een somma van tienhonderd gl. sulcx dat hetselve legaat met dese vijff honderd gel. werd verminderd en tot soo verre toe werd gerevoceerd, laetende verders sij comparante het verde legaat aen de opgemelten kind off kinderen, item aen haer comparantes neeff Arnoldus Maschie bij vooroverlijden van deselve aen hune descendenten bij het voors. testament gemaeckt en besproocken in sijn geheel onder deese expresse conditien ende begereeren van haer comparante nogtans, dat hare comparantes voorn. man en geinstitueerde erffgenaem Sr Anthonij van Leeuwenhoeck sijn leven langh geduurende van deselve legaten, namentlijck van de geregte helfte van de woninge ende landerijen mitsgaders de voorsomme van tien honderd gl. beijde aen de opgemelte kind off kinderen van d'hrr dr Johannes Swalmius za., en item de somme van vijftien honderd gl. aen haer comparantes voorn. neeff Arnoldus Marchiel off sijne descendenten gemaeckt ende besproocken sal hebben trecken ende genieten sonder sonder eenigh tegenseggen de jaerlijcxse vrugten en innecomen sijn leven langh geduurende, sal moeten voldoen en betalen soodanige honderste ofte tweehonderste penningen en anders, als tot lasten van opgemelte legaten geconsenteerd ende ommegeslagen soude mogen werden, welckr voors. renten ofte jaerlijcxse innecomen sij comparante aen haer voorn. man ende geinstitueerde erffgenaem bij desen mee is mackende en bespreeckende.

Verder verclaerde sij comparante nogh gemaeckt gelegateerd en besproocken te hebben, sulcx doende bij desen, aen juffr. maria van Leeuwenhoeck, dogter van haer comparantes voorn. man, de somme van vijff honderd guldens tot veertich grooten Vlaems het stuck, welcke some sij comparante wil en begeerd bij haer voorn. geinstitueerde erffgenaem mede sal werden uijtgerijckt, voldaen en betaeld naer haer comparantes overlijden, alle 't welcke voors. staet opgeschreven op de mondelinge becomen instructie van de comparante en daerna hetselve haer duijdelijck ende perfect voorgelesen en alles soo sij seijde wel verstaen ende begrepen te hebben, verclaerde sij comparante te willen en begeren beneffens haer opgemelte Testamente naer haer dood onverbreeckelijck naergecomen en agtervolgd sal werden 't sij als codicil, gifte onder den levenden uijt saecke des doots ofte andersints, soo en in dier voege als alles 't seer best sal comen en mogen bestaen niet tegenstaende eenige solemniteijten na regten nodigh gerequireerden desen niet en waren geobserveerd, versoeckende dogh het uijttterste beneficie dienaengaende te mogen genieten, consenterende hiervan acte gemaeckt en geleverd te werden i forma

Aldus gedaen en gepassd binnen de voors. stadt Delft ten huijse en voor het bede van de comparant ter presentie en overstaen van Cornelis Lardijn en Gerit Spruijt mine Klercquen als getuijgen ter desen versogt

C.Swalmius
Cornelis Lardijn
G.Spruijt
A.Leeuwenhoeck Nots. publ.

Today, December 26, 1693 in the evening around seven o'click appeared before me Adriaen Leeuwenhoeck public notary admitted by the court of Holland residing in the city of Delft and before the undersigned witnesses Juffr. Cornelia Swalmius housewife of Sr. Anthonij van Leeuwenhoeck living in this city, known by me, being sickly of body lying in bed, yet very well having and using her understanding, reason, and memory, ...

Furth the appearing party declares still to have bequeathed and considered, doing so in this, the sum of five hundred guilders to forty large Vlaams the piece, to Juffr. Maria van Leeuwenhoeck, daughter of her previously mentioned husband, which sum ...