Visited by Tsar Peter the Great of Russia. Traveled to Antwerp.

Date: 
January 1, 1698

Visited by Tsar Peter the Great of Russia (1672-1725). In the same year, Leeuwenhoek traveled to Antwerp to visit Papenbroek.

The only contemporary account of the visit is in Gerard van Loon's Beschrijving der Nederlandsche Historiepenningen, published decades later in 1731. Van Loon was only a teenager in 1698, so he got the story second-hand, perhaps from Leeuwenhoek. Van Loon wrote:

Zуп vertrek uyt ’sGraavenhaage geschiedde met een binnenjagr over Delft, alwaar hy de deftige wapenhuyzen der Staaten van Holland met zeer veel oplettendheyd bezigtigde, en het jagt voor het kruydhuys der Algemeene Staaten, ’t gene een vierdedeeluurs buyten die stad aan de Schie legt, deed stil houden, en door twee Heeren zyns gevolgs den vermaarden Antoni Leeuwenhoek verzoeken, om zich in een der volgende vragtscheepen met zyne weergalooze vergrootglazen by hem te vervoegen; dewyl hy zelf in ‘t doorvaaen aan zyn huys wel zoude gekomen hebben, by aldien dat, om den toevloed der menigte te ontvlugten, met voordaeht niet was achtergelaaten. De verzogte Heer dan vervoegde zich derwaart en had de eer van onder andere zeldzaame ontdekkingen, den wonderlyken omloop des bloeds in eene aaleflaart, door ’t middel zyner zonderlinge vergrootglazen, tot zoo groot genoegen des Vorsts, te doen beschouwen, dat zoo in deeze als andere bespiegelingen by de twee uuren wierden gesleeten, en de Czaar voor zyn vertrek den gemelden Leeuwenhoek, wegens ’t laaten zien van zoo overkleyne voorwerpen, by handtasting ook van zyne zonderlinge dankbaarheyd verzekerde.

The next paragraph notes some of the other famous people who visited Leeuwenhoek. For these three, Loon is the only source.

  • Augustus, King of Poland
  • Frederik the I, King of Prussia
  • Charles and George, kings of Great Britain (Karel en Joris Koningen van Grootbrittanje)
However, we have independent sources for these visitors mentioned by Loon:
  • a large number of minor kings, princes, dignitaries, and ambassadors (Vorsteп, Prinsen, Grooten en Afgezanten)
  • Ulrik, Hertog van Wolfenbuttel, who presented Leeuwenhoek with a silver coin with his image
  • Antoni Cink, the professor in Leuven who was responsible for the medal that Loon gave Leeuwenhoek in 1718
Sources