Recovered twenty-six paintings from Jannetje Stevens to help pay Catherine Bolnes' creditors

Date: 
February 2, 1677

Leeuwenhoek got twenty-six paintings back from Jannetje Stevens to help pay Catherine Bolnes' creditors. They were worth 340 g.

Document: 

ORA inv. 171, fol.?? Kamerboek 48 for January 1674 - June 1681

Ingevolge van den appoinctemente van de heeren Schepenen der stad Delft gedatteert den Januarij jongstleeden sijn op huijden den 2e februarij 1677 voor ons Adriaen van der Hoef ende mr Nicolaes van Assendelft Schepenen desrselver stad als commissarissen hebbende tot adjunct den Secr. mr Hendrik Vockestaert gecompareert ende verschenen Anthonij Leeuwenhoek als curator van den Boedel van wijlen Johannes Vermeer in sijn leven mr Schilder was, Eijrr geassisteert met Floris van der Werf, sijne procr. ter eener ende Jannetge Stevens f. d. gedesse geadsisteert met Steven van der Werf mr Mechelaer (=metselaar) alhier haren neef ende Philips de Bries harer procr ten andere zijdde. Ende sijnde selve partijnen door intercessie van ons commissarissen en adjunct nopende hare differentie op apporbatie van het Collegi van haar agtb verdrargen ende geaccordeert in manieren hier na volgende namenlijk dat hij den Eijrr in qt voors. aen de gedesse sal werden betaelt de somma van driehondert tweeenveertig gl. eens ende dat in volle betalinge van sodanige vierhondert sevenenveertig gl. als sij gedesse van den Boedel van den voorn. Vermeer te pretenderen heeft, welk hare pretenties ende de deugdelijkheijt vandien sij gedesse dan ook gehouden wesen sal t allen tijde des nader versogt wordende met eedt solemmelijken te verclaeren, waartegens de gedesse aangenomen ende belooft heeft soo als sij naar mogelijks aengenomen belooft weet bij desen omme aan den Eijr in qt voors. ter naaster gelegenheijt te overhandigen sodanige 26 stucken schilderie der voors. boedels aenbehorende als jegenwoordig berustend sijn onder Johannes Columbier (=Coelenbier) woonagtig tot Haarlem onder speciale overgifte ende belofte van deselve gedesse dewelcke sij mede doet bij desen dat de voors. stucken schilderie bij publique vercopinge metten anderen t allen tijds ten behoeve van dese voors. boedel suijver sullen comen te renderen d'somma van vijf hondert gl. waer voren sig insgelijks den voorn. Steven van der Werven tot borg als principael onder speciael renunciatie van de beneficien ordinis sive excussionis van den effecte vandien hem hem ten genoegen houdende onderigt geinstitueert heeft, soo als hij sijnent halven mede doende is bij desen, alles onder verbant van hen respective personen ende goedern ende sullen daaermede parthijen voors. differenten als doot en te nietten wesen met compensatie van costen.
Actum ten dage ende jare als boven

As a result of the appointment of the gentlemen magistrates of the city of Delft, dated this past January are on the 2nd February 1677 before us Adriaen van der Hoef and the mr Nicolaes van Assendelft magistrates of the city as commissioners to deputy Secr. mr Hendrik Vockestaert compiled and Anthonij Leeuwenhoek appeared as curator of the estate of the late Johannes Vermeer in his life master painter, Eijrr assisted by Floris van der Werf, his procurator on the one side and Jannetge Stevens f. d. in this case assisted by Steven van der Werf called master bricklayer, her cousin, and Philips de Bries her procr. on the other side. And the sijnde selve parties by intercession of our commissioners and deputy acting their difference on apporcation of the Collegi of its agtb are annoying and agreed in ways here after following that he the Eijrr in qt Pros. When the question of will be paid the sum of three hundred and forty-two gl. once and for all that in full payment of four hundred and forty-seven gl. as she was interested in the estate of the forenamed Vermeer has to pretend, what her pretensions and virtue he thereto has been therefore also kept alive at all times of the subsequent being beaten up with ostensibly solemnly, to which the question has been accepted and promises has as promised to be promised as promised by this omme on the Eijr in qt pros. to be handed over to the aftermath, just 26 paintings of the described estates belonging as presently residing under John Columbier (= Coelenbier) residing in Haarlem under special surrender and the promise of any matter which is part of that the pros. stucco paintings in publique buildings others will all come to give time for the benefit of the estate, some of five hundred guilders, for which Steven van der Werven acts as guarantor as a principal under the special renunciation of the ordinary benefits sive excussionis of the effect that he has set him up to his pleasure, as long as he is half active at desen, everything under the ban of their respective persons and the good and the stuff is part of the previously described differentiating as dead and being wasted with compensation of costs.
Actum on the day and year as above.

This translation needs work!

Sources