Named quartermaster of the 2nd quarter

Date: 
March 8, 1677

The two camerbewaarders, Daniel Bogaert and Leeuwenhoek, were named quatermasters by the Heeren van de Weth. Bogaert was given the responsibility of the 1st quater and Leeuwenhoek the 2nd quarter. They were paid 50 gulden per year and granted freedom from the city's excise taxes (stadsaccijsen)

-- taxes on what?

-- what areas were covered by the two quarters?

-- how does this relate to their duties as district supervisors (wijkmeesters generaal)?

Document: 

Kamerboek 48

De heeren van de Weth der stad Delft stellen bij desen Daniel Bogaard tot Quartiermr over de wijcken van het 1e Quartier mits hem regulerende nae de ordonnantie op de bediening van de Quartiermeesteren, ende dat op een tractement van vijftigh gl. sjaers te ontfangen in voegen als bij 't 13e articul van de voors. ordonnantie boven de vrijdom van stadsaccijsen (=accijnsen), in te gaan met den eersten Januarij naast comende, alles tot kennelijcken wederseggen van haer Achbb

Aldus gedaen den 8 Maert 1677

Gelijcke acte uitgegeven aen Antonij Leeuwenhoek als quartiermr van 't 2e quartier  (in de marge) nu Cornelis van Heusden den 30e decemb 1677