father-in-law Elias de Meij made a will

Date: 
October 20, 1633

Elias de Meij made a will in the year following the birth of his last child. The will went into detail about what should happen to the children in the event of Elias's death.

The will refers to Elias and Maria's pre-nuptial agreement of May 8, 1622, preceding their June wedding.

Document: 

Guillaume de Graeff, notary ONA inv. 1715 (or 1704), fol. ??

In den name des heeren Amen. Condt en kennelicken zij eenen ijgelicken die dit Jegenwoordige instrument sullen sien ofte horen lesen, hoe dat in den Jare van den geboorte ons heeren Jesu Christi duijsent zes hondert drie en dertich opten XXen Octobris des avonts de clocke zeven uijren, voor mij guillam de Graeff openbaer notaris bij den hove van Hollandt geadmitteert resideren binnen der stadt Delft en ter presentie van getuijgen onder genomineert, in eijgene persoones gecompareert en verschenen zijn Elias de Meij saydrapier en Maria Virlin geechte man en wijff, woonen int Oosteijnde binnen deser stadt Delft, mij notaris bekendt, wesende beijde cloeck en gesont van lichaem, gaende en staende, haer redenen, verstandt en memorie zeer wel gebruijckend als uijtterlijk scheen en bleecke, en men anders nijet en conde bemercken. Te kennen gevende en verclarende nijt seeckerder te zijn dan de doot, en nijet onseeckerder dan den tijt en uijre van dijen, en dat zij daeromen ter wijle heur Godt den tijt gonde, sonder ijemants inductie ofte misleijdinge, beraempt en beslooten hadden seecker haer testament, uijtterste wille en laeste begeerte, waervan den sin en menige hijer nae volcht.

In den eersten bevelende Godt almachtich harluijder sielen, en hare lichamen de Christelicke begravinge, en alvooren revocerende casserende doot en te nijet doende bij deses de huwelixe voorwaerden bij henlr voor 't aengaen heurder huwelijk gemaeckt, zijnde van dato den VIIIen Meij tweeentwintich oude stijl, mitsgaders alle voorgaende testamenten, codicillen en uijterste willen die zij tesamen ofte elx van hen int bijsonder voor dato van desen gemaeckt ofte gepasseert soude mogen hebben, houden alle deselve voor nul, crachteloos en van onwaerden.

Ende comende totte dispositie haren tijtlicke goederen, ij Godt den heere almachtich hen op deser aerde verleent en die zij metter doot ontruijmen en nalaten sullen, hebben zij testateuren reciproce over en weder over elx den anderen, en de langstlevende van hen beijder, bij desern gemaeckt ale de goederen doe d'eerste van hen beijden, metter doot ontruijmen en nalaten zal, geen vandijen uijtgeondert, met laste nochtans, dat de langstlevende van hun beijden, heurluijder kindt ofte kinderen bij den anderen geprocreert, gehouden zal wesen te onderhouden en op te voeden, in cost, clederen en andere notelijken behoeften, tot hare mondige dagen ofte huwelickes state toe, ter schoole te laten gaen en een hantwerck ofte ambacht te leeren, ende ovendijen deselve kindt ofte kinderen, met hen allen noch te geven en laten volgen de some van Drije hondert car. gul. tot XL groote 't stuck, te betalen daer van elck zijn portie wanneer die te huwelicke sate ofte ter mondige dage gecomen sullen zijn, waerinne zij testateuren en de eerst stervende van hun heurs kindt ofte kinderen mitsdesen institueren in plaatse van ... legitime portie, als henluijden na rechten competeert inde goederen van de eerst stervende vader ofte moeder, sonder dat d'selve kindt ofte kinderen, ofte ijemant van heurluijder wegen, ijet meer sullen mogen eijschen, off oock staet en inventaris van boedel int geheel of del op peijne dat ijemant van kinderen off andere van heurs 't wegen hijermede nijet te vreden zijnde, poochen tegens dese heure uitterste will te doen ofte gedoochden gedaen te worden, de voors. some nijet en sullen mogen eijschen maer in diengevalle alleenlick tevreden moeten zijn mitte voors. legittime portie, en anders noch verder nijet genijeten, en dat daer aen affslach zal strecken, de voors. oncosten van opvoeding, cledinge en anders als naer rechte behoort. in welckelegittime portie zijlieden indijen gevalle ieder voors. hare kindt ofte kinderen mits dese alleenlick institueren, commiterende ende stellen zij testateuren d'en den anderen, ende de langstlevende van hen beijden tot eenich voocht ifte voochdesse, van haere voors. kinderen als d'selve alleen de opsichte en regieringe geheelicken en ten vollen toevertrouwende, sonder dat oock de weescamer ofte andere gerechten daermede sullen worden belast, ofte hen daermede sullen heben te moeijen, maer worde deselven daer van bij dese uijtgeslooten, tot welcke eijnde zij testateuren voor zooveel dese hare dispositie aengaet en keuren en ordonnantien derselver weescamer zijn Renuntierende bij desen, ende ingevalle d'eerst afflivigen van hen testateuren geraact deser werelt te overlijden, sonder ...