Duke Albrecht I gave the citizens of Delft permission to build a new city wall

Date: 
July 6, 1394

Albert I, Duke of Bavaria (1336-1404) (Dutch: Albrecht van Beieren) gave the citizens of Delft a privilege or charter granting permission to build a new city wall, which meant towers and gates, too.

Thirty-five years earlier, in 1359, the citizens of Delft had supported the Cods (generally the progressive cities) versus Albrecht's Hooks (generally the conservative rural nobles). As punishment, Albert had torn down Delft's walls for material to build his headquarters in den Haag.

The Oostpoort was finished by 1400 though the towers were not added until the newly formed Republic needed them in the late 1500's to house soldiers.

Summary of the charter

Hertog Aelbrecht staat de burgers van Delft toe om verdedigingswerken aan te leggen, en bepaalt dat de stadsvrijheid reikt tot hetgeen binnen de Butenwech gelegen is, met uitzondering van hetgeen van de abdij Rijnsburg is, waarbij de stadsvrijheid vergroot is met 30 roeden voorbij de Butenwech, van de Ketelpoort noordwaarts tot het Nootdorperpoorthuis, waarbij hij tevens aan de stad Delft voor een bedrag van 11 lb per jaar de visserij 'in die vaert vander sieker lude' verpacht, en waarbij hij bepaalt dat poorters boetes van maximaal 60 lb opgelegd kunnen krijgen, met uitzondering van poorters die binnen de stad of stadsvrijheid een moord begaan, zij betalen een boete van 80 lb en worden verbannen, waarbij de hertog tenslotte bepaalt dat de schout en het gerecht van Delft overtredingen binnen een jaar zullen berechten.
Duke Albrecht permits the citizens of Delft to construct defensive works and specifies that the jurisdiction reaches to that which lies within the Butenwech (singel, moat) with the exception of that which is the Rijnsburg abby, whereby the jurisdiction extends 30 rods past the singel, from the Ketelpoort northwards to the Nootdorperpoorthuis, whereby he at the same time leases to the city of Delft for a sum of 11 lb per year the fishery "in the vaert of a certain person", and whereby he specifies that citizens can get charged maximum fines of 60 lb, with the exception of citizens who commit a murder within the city or jurisdiction, they pay a fine of 80 lb and are banished, whereby the duke specifies that the sheriff and the courts of Delft will adjudicate violations within one year.

 

Document: 

OAD inv. 102, Charter 5003

description

Sources