Auction of Leeuwenhoek's microscopes announced in Leydse Courant

Date: 
March 6, 1747

Werd geadverteerd aan de Liefhebbers van de natuurkunde, dat vermits het overlijden van Juffr. Maria van Leeuwenhoek, het vermaarde Kabinet van Vergroot-Glazen, door wijlen haar vader de Heer Anthony van Leeuwenhoek, in zijn leven Lid van de Koninklijke Societeit der Wetenschappen te Landen, met zeer veel moeite en kosten gemaakt, vergaderd en nagelaaten, bestaande het zelve Kabinet in omtrent tusschen de 500 a 600 Vergrootglazen, zoo met als zonder objecten, alle gevat in Goude, Zilvere of Kopere kasjes, in de maand Mey aanstaande op St. Lucas Gildekamer binnen de stad Delft publiek zal worden verkogt zullende preizen dag van Verkoping nader worden geadverteerd.

Was advertised to enthusiasts of natural knowledge, that since the death of Juffr. Maria van Leeuwenhoek, the renowned Cabinet of Magnifying Glasses, by the late her father Mr. Anthony van Leeuwenhoek, in his life Member of the Royal Society of Sciences in Londen, made with great effort and expense, gathered and bequeathed, consisting of the same Cabinet with between 500 to 600 magnifying glasses, both with and without objects, all set in gold, silver or copper cases, will be sold to the public in the month of May at the St. Lucas Guild Room within the city of Delft prices will be advertised closer to the day of the sale.

Document: