Named in document using Vermeer estate as security

Date: 
August 5, 1715

In this akte van borgstelling (security), Leeuwenhoek is mentioned as curator of the Vermeer estate, a part of which was being used as security for a loan of 700 guilders to purchase the house and inn on the north side of the Markt where Vermeer spent much of his childhood.

Document: 

Francois Boogert, notary ONA inv. 2622 acte 112, fol. 90

Op Huijde den 5e Augustus 1715 compareerde voor mij Francois Boogert, Notaris bij den Hove van Holandt geadmitteert, binnen de stad Delft residerende, ter presentie van de naargenoemde getuigen Pieter Oijkens, woonende binnen dese stadt, dewelke verklaarde hem selve te constitueeren ende te stellen borge onder renunciatie van de benefiece ordinis excusionis den effecte van dien hem comparent door mij Notaris op 't passeren van dese, soo hij verklaert volcomentlijck onderrigt, en bekent gemaakt, voor Pieetr van Dalen, sijn swager, mede woonende binnen dese stad ten behoeve van Mr. Jacob van der Werff, mede Notaris en Procureur alhier in opsigte en voor de voldoeninge nametlijk van seven hondert gulden capitaal per resto van meerdere somma als nogh te betaalen staande op een generale acte van resterende cooppenningen ten lasten van Johan van der Meer en sijn borgen, mitsgaders verbonden hypotheecq, waarvan jegenwordigh posseseur is den voorn. Pieter van Dalen, staende en geleegen binnen de stad Delft aen de noordsijde van het Marctvelt, belent ten oosten 't oude Mannenhuijssteegje ende ten westen Nicolaes van Houte, sijnde deselve bij de hr secretaris deser stad uijtgegeven op den 7e September 1679 ten behoeve van Anthonij van Leeuwenhoek als curator over den boedel en goederen van Catharina Bolnes wede van Johannes Vermeer, Reg. Decreet CCC fol. 129, den voorn. Mr Jacob van der Werf aangecoomen bij transport voor Schout en Scheepene van den Zouteveen, in dato den 8 Junij 1713 en dat voor en in plaatse van sodanige persoonen als voor dato deses haar voor de voldoenige van de voors. gelde borgen hebbe geconstitueert gehadt en welke persoonen den voorn. van der Werff ten dese mede voor ons Notaris en getijgen compareerde verklaart van deselve haar geinterpneerde borgtogte te sullen ontheffen en ontslaan ....

Sources